Jump to content

Георги Георгиев

Ловец
 • Posts

  1,571
 • Joined

 • Last visited

Допълнителна информация

 • Име
  Жоро
 • Оръжие
  12/76, 22 LR, 16/70 , 308 win
 • Куче
  Курцхаар

Recent Profile Visitors

2,310 profile views

Георги Георгиев's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

812

Reputation

 1. За мен важните неща са: Национално сдружение се оказва бетон и няма мърдане - останалите сдружения отиват към десета глуха! Групов лов на сърна! Срока за водоплаващ! Ловът с Лък! Ловът с хищни птици! Ловът със сертифицирани кучета! Много важно за почти безконтролното увеличение на ловците- Нормата 70 хектара става Препоръчителна. А във България препоръчително е врата в полето!
 2. Колега, не можеш да получаваш съобщения. Какво предписаха на кучето?
 3. В началото на декември при големите дъждове имаше стотици бройки по локвите в нивите до Камчия. Бяха голяма мешавица с други патици, бърнета, лебеди и чапли.
 4. Малко извън темата. Това със загубените стрели е най-гадно. Мой приятел се запали по стрелбата с лък. 2 пъти излизахме да постреляме. И двата пъти имаше търсене на стрели по половин час
 5. Колега колко време изкарва с тази малката батерия? Има ли батерия в комплекта за 15 лв.
 6. Наслука Колеги! Живи и Здрави да приключим сезона с много слука и добри емоции!
 7. Наслука Колеги-Патичари! Живи и Здрави да приключим сезона с много слука и добри емоции!
 8. Най-лесно е да ги дадеш на този, който ще ти купи пушката/те. Естествено със споразумение за цената. Иначе имаше тема из форума по въпроса как официално можеш да продадеш патрони. В темата си спомням имаше различни мнения по въпроса и всеки твърдеше че е прав.
 9. Като площ е малко повече от 1 кв. м. Не съм вземал някакви точни мерки. В най-високата част около 1 м. най-ниската е около 0,8 м. От практиката през изминалите 3 години отчитам няколко неща: - Битумните керемиди не са особено подходящи(въпреки, че изглеждаха добре)-Бък ги съсипа за година и нещо. Наложи се да ги махна и сложих поцинкована ламарина. - Отвора на входа е малко нисък - трябва да се навежда доста като влиза и излиза(Курца стана доста голям дангалак) - Важно е каква порода е кучето-дълъг косъм-къс косъм. - Ако сега правя нова къща бих променил някой неща. Ако ти трябват точни размери ще ги измеря.
 10. Ригистрирал съм го. Има и чип. Има и паспорт. Всяка година ходя в общината-попълва се декларация, нося копие от заверения ловен билет, преглеждат паспорта за ваксинацията за бяс и ми дават една бележка с номер и печат. Ловните кучета са освободени от такса. Прегледах общинската наредба за кучетата и там има задължение да поставиш табелка на оградата, че в двора има куче. -обозначаване на всяка от стените на дворовете от външната страна с табела или стикер, предупреждаващи за наличието на куче пазач; -Кое куче е пазач и примерно Курцхаара пазач ли е не пише! РАЗДЕЛ II. ДЕКЛАРИРАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСУВАНЕ Чл. 5. (1) В седемдневен срок след регистрацията на куче собственикът подава декларация в Община Шумен. (2) За безстопанствените кучета се прилагат разпоредбите на раздел V от настоящата наредба. Чл. 6. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване. (2) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по чл. 175, ал. 1 от ЗВМД. (3) Регистрацията на кучетата се извършва от ветеринарен лекар по реда на чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 37 от Закона за защита на животните. (4) При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на животното. (5) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на татуировка или микрочип. (6) Собственикът на куче, който наруши изискванията по чл.5 и чл.6, ал.1 и ал.2, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер на 50 лева и се предупреждава писмено да извърши регистрация в 7-дневен срок. Ако след този срок кучето не бъде регистрирано, на нарушителите се налага наказание глоба или имуществена санкция в размер на 200 лева. Чл. 7.(1) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно до 15-то число на следващия месец, данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ Шумен и в Община Шумен. (2) На база предоставената информация от ветеринарните лекари в Община Шумен се поддържа собствена база данни за регистрираните кучета. (3) При неспазване разпоредбите на ал. 1, се налага глоба или имуществена санкция в размер до 40 лева. Чл. 8.(1) В 7-дневен срок от промяната на адреса на собствеността или при смърт на кучето, собственикът уведомява ветеринарния лекар, извършил регистрацията на кучето, за пререгистрация или отписване от регистрите. (2) При нарушение по предходната алинея, на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в размер на 50 лева. Чл. 9. (1) Собственикът заплаща ежегодно определената годишна такса, съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен, приета от Общински съвет, в срок до 31 март на годината, за която се отнася, или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. (2) От такси се освобождават собствениците на: 1. кучета на инвалиди; 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 3. кучета, използвани за опитни цели; 4. кучета, използвани от Българския червен кръст; 5. кастрирани кучета; 6. ловни кучета; 7. кучета с поставен микрочип - за първата година от тяхното регистриране при ветеринарен лекар. (3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват с надлежните документи. Чл. 11. (1) Собствениците, гледачите и придружителите на кучета, както и управителите на животновъдни обекти са длъжни да: 1. се грижат за кучетата и да не ги изоставят; 2. осигуряват на всяко куче в зависимост от вида, възрастта и породата му: а) място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му; б) необходимото пространство и свобода на движение; в) достатъчно количество храна и вода; г) свободен достъп до местата за хранене и поене; д) подходящ микроклимат; е) редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение при заболяване или нараняване; 3. предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на кучетата. 4. при кражба или изгубване на кучето да подават в 14-дневен срок в Община Шумен декларация за промяна в обстоятелствата.
 11. Ако се спазваше закона оръжието на Петко трябваше да бъде прибрано още 2010г. след като е престанал да бъде ловец.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.