Jump to content
ФОРУМ
 • Наслука!
 • Ловен Сезон 2019

zdravka_stoynova

Ловец
 • Мнения

  16
 • Присъединил/а се

 • Последно посещение

Допълнителна информация

 • Име
  СТОЯНОВА
 • Оръжие
  ИЖ-27
 • Куче
  КАРАКАЧАНКА
 1. Може ли някой да ми поясни нещо по този въпрос? Къде е публикувано това изискване от горските? табели.PDF
 2. Малко корекция : 60 лв. от бележката за дива свиня се разпределят така : 30 % за горското, 21 % за НЛРС-СЛРБ, и 49 % остават за дружината. От членския внос не би трябвало да се отчисляват пари за дружината, той е за издръжка на щатните в сдружението. А от вноска стопанисване - 50 лв., наистина 15 лв. са за горското, а другите 35 са само за ЛСМ.
 3. Колега, не знам как е записано в Устава на сдружението ви, но по принцип може да се свика извънредно събрание на дружината, по писменно искане на 1/3 ат членовете. Т.е. ако в дружината имате 60 члена, правите списък на минимум 20, че искате на еди коя си дата да се проведе извънредно събрание на дружината със следния дневен ред : Смяна на ръководството на дружината, отчет за изминалия период и др. Внасяте го в деловодството на сдружението, взимате си входящ номер и си правите събранието. Ако на събранието ви присъстват 30 човека, то решенията се взимат с гласовете на 16, т.е. 50 % + 1. После управителния съвет на сдружението би трябвало да препотвърди решението ви.
 4. Да, но полицаите вече пуснаха предписания на 22 и 23 да не се издават бележки за групов и и ндивидуален лов. И това предписание се подписва от специалиста по ловно стопанство и за по-сигурно от един свидетел?!
 5. Извинявай, ама наистина не си наясно. За какво имате председател на дружината? Нашият прледседател си има една тетрадка, в която вписва колко и какви бележки има издадени, смята си 49 %, и после като отиде в ловното им казва - аз трябва да имам ...еди колко си пари. Равняват, и край. Нито лев не се отклонява за друго - само за фураж.
 6. Явно не си наясно къде отиват тези пари. Ако на ловния излет утре се съберета 10 човека, ще платите 50 лв. От тези 50 лева 49 %/24.50лв./ остават в партидата на дружината, като сдружението не може да ги пипа, 30 % /15лв./ отиват по сметката на горското и 21 %/10.50лв./ отиват за националното сдружение.
 7. Да ти е жива и здрава, и каката също, и майката! И от сега мисли за третото - дано е син!
 8. Относно тъй наречените "нови промени" в ЗЛОД - всичко излезе кьор фишек. На 6.07 Комисията по земеделие и гори е приела промените, но те касаят съдбата на две Държавни ловни стопанства . Който иска може да влезе в сайта на Народното събрание и да прочете стенограмата на комисията. Така, че в скоро време няма да има други промени, и наистина защо ли се ядем и си чешем езиците за неща, които няма да станат.
 9. Ами като прочетох всички коментари и мнения, относно новите промени в Зкона за лова, и знаете ли до какъв извод стигнах? Че тия горе в правителството пускат една бомба, чакат да видят реакцията на народа, и после се съобразяват УЖ с мнението на обикновения ловец. Те ,или чрез поставени лица, четат мненията из форумите, как ние се дръвчем и впрягаме, и после ще излязат с нещо, което и на нас ще ни дойде като гръм.Така, че според мен, да не впрягаме каруцата пред коня.Нека да видим какво ще стане наесен, па тогава!
 10. По какъв критерий ще определим ЛОВУВАЩИ и ЧЛЕНУВАЩИ. Всеки членуващ, по всяко едно време може да стане ловуващ. Знаем ли ние кой кога ще му се приходи на лов. Щом е член на определена дружина, когато си поиска и има възможност, отива на лов.
 11. "Дружината не може да отказва искането за лов, освен в случаите, когато броят на тези ловци надвишава 1 ловец на 250 хектара." - Тази фраза ме заинтригува доста. По сега действащият закон за лова, изискуемата норма е 70 ха на ловец.По тия нови изисквания, никоя дружинка няма да има свободни места, та дори и тия които са членували до момента, ще се окажат в повече. За пример, ако една дружина стопанисва район от 6000 ха, и разделим на 250, то значи, че трябва да има 24 ловци, членуващи в нея?!Поредното БЕЗУМНО НЕДОГЛЕЖДАНЕ е писане на закони от бюрото.
 12. Проблема е там, че няма методика за оценяване на практическия изпит. Ще има изпит - стрелба по силует, но не е уточнено колко точни попадения трябва да има, за издържал.
 13. Той се казва Койчо Недялков Коев, на 85 г. и е председател на Ловно рибарска дружина Разпоповци, групата в която ловува се казва Босевци. Член е и на Управителния съвет на сдружението, и по-добър председател от него на дружина не е имало.
 14. * 41-о Народно събрание »Информация относно 41-о Народно събрание понеделник, 2 ноември 2009 Комисия по земеделието и горите Информация и контакти Заседания на комисията Законопроекти Стенограми Доклади Документи Връзки Състав Предложения за изменения и допълнения на приетия на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 954-01-21, внесен от Емил Димитров, Атанас Камбитов и Димитър Аврамов на 24 септември 2009 г 28.10.2009 Версия за печат Изпрати по пощата ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям предложение за изменения и допълнения на приетия на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 954-01-21, внесен от Емил Димитров, Атанас Камбитов и Димитър Аврамов на 24 септември 2009 г., както следва: Параграф 1 се изменя така: § 1. В чл. 4, ал. 2 се изменя така: “(2) При осъществяване на държавната политика в ловното стопанство Изпълнителната агенция по горите се подпомага от ловните сдружения по чл. 30, ал. 1.” Параграф 2 се изменя така: § 2. В чл. 7 се правят следните изменения: 1. В ал. 5, т. 1 думите „сдружения по чл. 30" са заменят с „дружини по чл. 29. 2. В ал. 6, изречение второ се заличава. 3. В ал. 7 думите “и управителния съвет на Националното ловно сдружение” се заличават. По § 3 относно чл. 22: Параграф 3 се изменя така: § 3. В чл. 22, ал. 2, изречение първо се изменя така: ”Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите, въз основа на изискуема норма за ловна площ от 70 хектара за един ловец, ежегодно определя максималния брой на ловците в ловните сдружения по чл. 30, както и сдруженията, които могат да организират курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов и броя на свободните места в тях.” Параграф 4 се изменя така: § 4. В чл. 23, ал. 2 се изменя така: „(2) Документите по ал. 1 се издават по образци, утвърдени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.” Параграф 5 се изменя така: § 5. В чл. 23а, ал. 2 думите „председателя на Националното ловно сдружение" се заличават. Параграф 6 се изменя така: § 6. Създава се нов чл. 29: „Чл. 29 (1) Български граждани, придобили право на лов, се обединяват в ловна дружина с оглед на общността на техните интереси за стопанисване и опазване на дивеча в един ловностопански район. (2) За сформирането на ловна дружина са необходими най-малко 20 ловци. В един ловностопански район по чл. 7, ал. 5, т. 1 се сформира само една ловна дружина. (3) Един ловец може да членува само в една дружина. Параграф 7 се изменя така: § 7. Член 30 се изменя така: “Чл. 30 (1) Лицата по чл. 29, обединени в ловни дружини учредяват ловно сдружение на територията на едно или повече от едно съседно държавно горско стопанство и/или държавно ловно стопанство с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча. (2) Ловното сдружение ръководи и организира дейността на дружините по възпроизводството, стопанисването, опазването и ползването на дивеча върху предоставените им ловностопански райони. Сдружението защитава интересите на ловците, сдружени при условията и по реда на чл. 29, пред съответните държавни и общински органи. (3) Ловните сдружения регистрират ловните дружини в държавните горски стопанства, съответно държавните ловни стопанства. (4) За извършване на регистрацията по ал. 3 ловното сдружение представя: 1. списъци на ловните дружини, съдържащи наименование на дружината, площ на ловностопанския район, имената и единния граждански номер на ловците, членуващи в тях; 2. протоколи от общите събрания на дружините, съдържащи решение за избор на председател и ръководство на дружината. (5) Ловните сдружения по ал. 1 са юридически лица, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. (6) Една ловна дружина може да учредява, респективно членува, само в едно ловно сдружение. (7) Председателят на ловното сдружение сключва трудов договор със специалист по ловно стопанство. Специалистът по ловно стопанство организира ловностопанската дейност на сдружението." Параграф 8 се изменя така: § 8. Член 31 се изменя така: “Чл. 31 (1) Ловните сдружения по чл. 30 могат да се обединяват на доброволен принцип. (2) Национално ловно сдружение е това сдружение, което обединява ловни сдружения, в които броят на членуващите ловци е повече от половината от общия брой на регистрираните в страната лица, придобили право на лов. Ако не е изпълнено това условие за нито едно от лицата по ал. 1 за Национално ловно сдружение се определя това сдружение, в което членуват най-голям брой ловци, но не по-малко от една трета от общия брой на регистрираните в страната лица, придобили право на лов. (3) Обединенията на ловните сдружения по ал. 1 са ловни сдружения - юридически лица, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. (4) Националното ловно сдружение ръководи, координира и контролира дейността на своите членове по стопанисването и опазването на дивеча в предоставените им ловностопански райони. (5) Едно ловно сдружение може да участва само в едно обединение по реда на ал. 1 от този член.” Параграф 13 се изменя така: § 13. В чл. 65а, ал. 1, т. 1 се отменя. Създава се § 13а: § 13а. В чл. 83г, ал. 2 думите “чл. 30, ал. 3” се заменят с “чл. 22, ал.2”. Създава се § 13б: § 13б. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 91 от 2008 г.) параграф 64, ал. 2 се отменя. По § 14 относно приложение № 4: В § 14 думите “и точки 23-25 се изменят” се заменят със “се изменя”. Точки 23-25 се заличават. София, 22 октомври 2009 г. Народен представител: Емил Димитров
×
×
 • Създай нов...

Important Information

За да посещавате този уебсайт е необходимо да се съгласите с Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.