Jump to content
ФОРУМ
 • Наслука!
 • Ловен Сезон 2020

huntera_79

Ловец
 • Мнения

  92
 • Присъединил/а се

 • Последно посещение

Допълнителна информация

 • Име
  Йордан
 • Град
  Царево
 • ЛРД
  Аврен

Последни посетители

783 профилни разглеждания
 1. затвори Резултати от направена проверка на Държавно ловно стопанство Витошко-Студена На основание чл. 20, ал. 3 от Закона за държавната финансова инспекция /ЗДФИ/, е представен Доклад № ФИ 5 ПК- 0005/ 08.03.2010 г. съставен при извършената финансова инспекция на ДЛС – „Витошко-Студена”, с. Кладница, Област Перник, което попада под обхвата на държавната финансова инспекция по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция, като държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. През проверявания период от 01.01. 2005 г. до 30.06. 2009 г. ДЛС – „Витошко – Студена” се ръководи и представлява от директора – инж. Дамян Илиев Дамянов. За този период в ДЛС – „Витошко- Студена” са получени бюджетни кредити общо в размер на 4 048 878 лв.- изразходвани по съответните направления: • За лесокултурни мероприятия -323 228 лв.; • За ловно-стопански мероприятия – 770 622 лв.; • За специализирано бюро на Национално управление по горите- 473 344 лв.; • За управление на горския фонд – 2 043 373 лв.; • За закупуване на мотоциклети за системата на НУГ – 413 826 лв. и за ремонт на специализирано бюро на НУГ – 21 000 лв. Основен извод на финансовата инспекция по разходването на тези средства е : „Бюджетните средства и средствата от стопанската дейност на ловното стопанство се акумулират в една банкова сметка, което не дава възможност да се разграничи финансирането с оглед на извършването на последващ контрол на постъпилите и изразходвани бюджетни средства” Съгласно чл. 9, ал. 8 от Закона за лова и опазване на дивеча, държавните ловни стопанства са възложители на обществени поръчки и за осъществяване на дейността си организират и провеждат процедури по ЗОП. Финансовата инспекция е установила следното: • През 2005 г. 4 процедури са приключили със сключване на договори а три са прекратени, като по някои от тях са допуснати нарушения на ЗОП и НВМОП, за които не са съставени актове за установяване на административно нарушение (АУАН) и не са наложени санкции на директора на ДЛС- „Витошко- Студена” инж. Дамян Дамянов, поради изтичане на тригодишния давностен срок по чл. 127, ал. 1 от ЗОП.; • За 2006 г. са проверени 15 процедури за възлагане на обществени поръчки, от които 4 процедури са приключили със сключване на договори, а 11 са прекратени. По три от тях не са съставени актове за установяване на административни нарушения, поради изтичане на тригодишния давностен срок; • През 2007 г. са проведени общо 7 процедури по 6 от които са сключени договори за изпълнение , а една е прекратена; • За 2008 г. са проверени 14 процедури за възлагане на обществени поръчки, от които 10 са приключили със сключване на договори; • За периода от 01.01.2009 г. до 30.06. 2009 г. е проведена 1 процедура приключила със сключването на договор с изпълнителя. Финансовата инспекция е установила следните по-характерни и повтарящи се почти във всички проведени процедури по ЗОП и НВМОП: • Неспазване на изискването на чл. 34, ал. 1 от НВМОП за уведомяване в седем дневен срок от сключване на договора за изпълнение, Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществени поръчки; • Не е възложено на друго длъжностно лице да изпраща тази информация по чл. 44, ал. 1 от НВМОП; • В други случаи информацията е изпращана със голямо закъснение; • Не винаги са определяни резервни членове в комисиите с което са нарушени изискванията на чл. 18, ал.1 от НВМОП; • Не са представяни в повечето случаи от представителите на фирми участници в обществени поръчки и сключили договори с ДЛС-„Витошко- Студена”, свидетелство за съдимост съгласно изискванията на чл. 47, ал. 1 т. 1 от ЗОП; • Удостоверение от съответния окръжен съд за наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 т.2 от ЗОП , че участника не е обявен в несъстоятелност; • Документ от съответния компетентен орган, че към датата на подписване на договора фирмата изпълнител не е обявена в производство на ликвидация – чл. 47, ал.1 т. 3 от ЗОП; • Не е възложено на определено длъжностно лице при наличие на обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 1 от НВМОП да се прекрати открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка; • Непредставяне на гаранция за изпълнение на сключен договор- чл. 47, ал. 9 от ЗОП; Със сключването на голяма част от договорите за обществени поръчки с участници, определени за изпълнители, инж. Дамян Дамянов – като директор на ДЛС – „Витошко- Студена” , не е изпълнил задължението си по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, както и разпоредбите на чл. 32, ал. 1 т2 от НВМОП, за което от Агенцията за държавна финансова инспекция са му съставени 24 акта за установени административни нарушения (АУАН). Съставен е и един АУАН на Държавното ловно стопанство, като юридическо лице на основание чл. 127, ал. 1 от ЗОП. За същите нарушения на зам. директора на държавното ловно стопанство- инж. Гергана Василева са съставени 4 АУАН. Финансовата инспекция е извършила проверки за законосъобразността на сключените граждански договори през периода 01.01. 2005 г. до 30.06.2009 г., в резултат от което е установила следното: • По 155 договора за изплатените възнаграждения общо- 60 989 лв. не са попълнени и подписани протоколи за приемане на извършената работа по предмета на договора от възложителя и предаването й от изпълнителя; Установени са незначителни нарушения, относно законосъобразността на извършените разходи за командировки в чужбина( участие на специалисти от ДЛС- „Витошко- Студена”) в международни ловни изложения; Установени са нарушения във връзка с наемането на автомобил за нуждите на ДЛС „Витошко- Студена”, като не е създадена необходимата отчетност на пропътуваните километри, разхода на гориво и изразходваните средства за целта; Поради несключването на договори за наем от страна на инж. Дамян Дамянов и НУГ/ДАГ/ИАГ за периода от 01.01.2005 г. до 30.06.2009 г., от които да е видно в какви срокове следва да се внася дължимия наем и следващите се консумативни разходи, както и начина на тяхното изчисляване, финансовия инспектор е приел по основание и размер внесените от инж. Дамянов парични суми за наем и консумативни разходи. Проверката на създадената в ДЛС отчетност във връзка с приходите от организиран ловен туризъм ( ОЛТ) за проверявания период не е установила нарушения. Не са установени нарушения на финансовата отчетност по отношение на приходите и извършваните разходи, както по банков път така и при касови разплащания. Извършените инвентаризации от финансовата инспекция не са установили липси и излишъци на материални активи и парични ценности. Дата на обявата: 14.05.2010 г. ««« • »»»
 2. Не си създавайте впечатлението, че тези циркове се правят навсякъде и по всяко време, при всеки един лов, това се прави изключително и само ако е наложително, защото го има и момента, че и ако нищо не отстреля ловеца също е проблем, даже може да стане и по-голям. Няма смисъл да се обсъжда повече тази тема, защото това нещо винаги си го е имало и ще продължава да го има. Между другото в системата на горите Дамянов е известен с прозвището "Вечния Директор", така че всяко чудо за три дни.
 3. Колеги, трябва да сте наясно, че в лова никога не може да се гарантира на 100 % успех, трофейния дивеч го има, но влиаят и други фактори за да има слука. И най-важното нещо тук е задприкладното устройство, т. е. ловеца. Аз съм чувал например, че имало случаи в които ловния водач е отстрелвал дивеча, вместо ловеца-клиент, по молба на самия ловец, но това си е оставало между самите тях. И после на масата всички са доволни. П.П. Ловния туризъм си е наистина цирк, това го е казвал преди време и самия Дамянов.
 4. Ролята не е на клоун, всичко се преценя според клиента - ловец. След като човека не може за няколко дена да намери желания трофей, защо да не се прилагат и тези тънкости. Според мен и двете страни ще са доволни от това. Това си е благородна лъжа
 5. Колеги, нека не забравяме, че все пак Държавните ловни стопанства са държавни предприятия регистрирани по Търговския закон, и че ловния туризъм е бизнес и основна дейност на тези предприятия. Логично е да се търсят начини да се пласират дивечовите продукти, за да има приходи в тези стопанства. По добре ли е трофеите, които са добити от служители на стопанствата или които просто са намерени от ранени животни да си стоят просто така, нали все пак тези трофеи са постигнати в стопанството с много усилия и труд и е нормално да се търси начин да се спечели от тях и да се популяризират. Нали трябва тези хора, които работят в тези стопанства да взимат заплати. А и всеки директор на такова стопанство трябва да гледа да има приходи от такава дейност. Между другото ДЛС "Витошко-Студена" през последните години винаги е на едно от първите места по приходи от ловен туризъм. И според мен не прави чест на тези хора да плюят така и да издават такива неща от "кухнята". Че си има номера има си, но това го има във всеки един бизнес.
 6. А какво ще кажете за поредните изменения, които са внесени на 24.09.09, според коите ще отпадне задължителното членство на ловните сдружения в националното ловно сдружение, т.е. ловно-рибарския съюз. А също и тоталното орязване на правомощията на ловно-рибарския съюз като партньор на държавата в ловното стопанство на страната.
 7. Недейте, че Гео Дундаров и компания ще ви се смеят на количествата фураж дето се приготвили за зимата.
 8. Професионално ловно стопанство не се прави само с искане, трябва и кадрово и финансово обезпечаване и време, много повече време отколкто кой да е друг бизнес. А какво лошо са направили Гео Дундаров, Емил Димитров, Гриша Ганчев или пък Валентин Златев- направили са от пусти гори без никакъв дивеч сега да има стотици, че даже и хиляди животни. А това, че не всеки може да ловува там е друг въпрос
 9. E, вие да нямате по добри идеи за тези дивечовъдни участъци. Щом като държавата не може да ги стопанисва нека ги отдава на лица, които имат желание и средства да ги стопанисват. Вече има примери на добри такива практики.
 10. Е трябва да си личи, че са близо до Арсенал-Казанлък.
 11. Категорично против съм. Не е правилно от екологична гледна точка. Трябва да си гледаме нашите местни видове дивеч. Още повече, че в Чехия вече имат проблеми с муфлона и лопатара от най-различни екоактивисти.
 12. И дано Петков да не се окаже марионетка в ръцете на Михайлов.
 13. И как се задейства автоматичния механизъм на тази хранилка?
×
×
 • Създай нов...

Important Information

За да посещавате този уебсайт е необходимо да се съгласите с Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.