Jump to content

huntera_79

Ловец
 • Posts

  92
 • Joined

 • Last visited

Допълнителна информация

 • Име
  Йордан
 • Град
  Царево
 • ЛРД
  Аврен

Recent Profile Visitors

941 profile views

huntera_79's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

0

Reputation

 1. затвори Резултати от направена проверка на Държавно ловно стопанство Витошко-Студена На основание чл. 20, ал. 3 от Закона за държавната финансова инспекция /ЗДФИ/, е представен Доклад № ФИ 5 ПК- 0005/ 08.03.2010 г. съставен при извършената финансова инспекция на ДЛС – „Витошко-Студена”, с. Кладница, Област Перник, което попада под обхвата на държавната финансова инспекция по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция, като държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. През проверявания период от 01.01. 2005 г. до 30.06. 2009 г. ДЛС – „Витошко – Студена” се ръководи и представлява от директора – инж. Дамян Илиев Дамянов. За този период в ДЛС – „Витошко- Студена” са получени бюджетни кредити общо в размер на 4 048 878 лв.- изразходвани по съответните направления: • За лесокултурни мероприятия -323 228 лв.; • За ловно-стопански мероприятия – 770 622 лв.; • За специализирано бюро на Национално управление по горите- 473 344 лв.; • За управление на горския фонд – 2 043 373 лв.; • За закупуване на мотоциклети за системата на НУГ – 413 826 лв. и за ремонт на специализирано бюро на НУГ – 21 000 лв. Основен извод на финансовата инспекция по разходването на тези средства е : „Бюджетните средства и средствата от стопанската дейност на ловното стопанство се акумулират в една банкова сметка, което не дава възможност да се разграничи финансирането с оглед на извършването на последващ контрол на постъпилите и изразходвани бюджетни средства” Съгласно чл. 9, ал. 8 от Закона за лова и опазване на дивеча, държавните ловни стопанства са възложители на обществени поръчки и за осъществяване на дейността си организират и провеждат процедури по ЗОП. Финансовата инспекция е установила следното: • През 2005 г. 4 процедури са приключили със сключване на договори а три са прекратени, като по някои от тях са допуснати нарушения на ЗОП и НВМОП, за които не са съставени актове за установяване на административно нарушение (АУАН) и не са наложени санкции на директора на ДЛС- „Витошко- Студена” инж. Дамян Дамянов, поради изтичане на тригодишния давностен срок по чл. 127, ал. 1 от ЗОП.; • За 2006 г. са проверени 15 процедури за възлагане на обществени поръчки, от които 4 процедури са приключили със сключване на договори, а 11 са прекратени. По три от тях не са съставени актове за установяване на административни нарушения, поради изтичане на тригодишния давностен срок; • През 2007 г. са проведени общо 7 процедури по 6 от които са сключени договори за изпълнение , а една е прекратена; • За 2008 г. са проверени 14 процедури за възлагане на обществени поръчки, от които 10 са приключили със сключване на договори; • За периода от 01.01.2009 г. до 30.06. 2009 г. е проведена 1 процедура приключила със сключването на договор с изпълнителя. Финансовата инспекция е установила следните по-характерни и повтарящи се почти във всички проведени процедури по ЗОП и НВМОП: • Неспазване на изискването на чл. 34, ал. 1 от НВМОП за уведомяване в седем дневен срок от сключване на договора за изпълнение, Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществени поръчки; • Не е възложено на друго длъжностно лице да изпраща тази информация по чл. 44, ал. 1 от НВМОП; • В други случаи информацията е изпращана със голямо закъснение; • Не винаги са определяни резервни членове в комисиите с което са нарушени изискванията на чл. 18, ал.1 от НВМОП; • Не са представяни в повечето случаи от представителите на фирми участници в обществени поръчки и сключили договори с ДЛС-„Витошко- Студена”, свидетелство за съдимост съгласно изискванията на чл. 47, ал. 1 т. 1 от ЗОП; • Удостоверение от съответния окръжен съд за наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 т.2 от ЗОП , че участника не е обявен в несъстоятелност; • Документ от съответния компетентен орган, че към датата на подписване на договора фирмата изпълнител не е обявена в производство на ликвидация – чл. 47, ал.1 т. 3 от ЗОП; • Не е възложено на определено длъжностно лице при наличие на обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 1 от НВМОП да се прекрати открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка; • Непредставяне на гаранция за изпълнение на сключен договор- чл. 47, ал. 9 от ЗОП; Със сключването на голяма част от договорите за обществени поръчки с участници, определени за изпълнители, инж. Дамян Дамянов – като директор на ДЛС – „Витошко- Студена” , не е изпълнил задължението си по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, както и разпоредбите на чл. 32, ал. 1 т2 от НВМОП, за което от Агенцията за държавна финансова инспекция са му съставени 24 акта за установени административни нарушения (АУАН). Съставен е и един АУАН на Държавното ловно стопанство, като юридическо лице на основание чл. 127, ал. 1 от ЗОП. За същите нарушения на зам. директора на държавното ловно стопанство- инж. Гергана Василева са съставени 4 АУАН. Финансовата инспекция е извършила проверки за законосъобразността на сключените граждански договори през периода 01.01. 2005 г. до 30.06.2009 г., в резултат от което е установила следното: • По 155 договора за изплатените възнаграждения общо- 60 989 лв. не са попълнени и подписани протоколи за приемане на извършената работа по предмета на договора от възложителя и предаването й от изпълнителя; Установени са незначителни нарушения, относно законосъобразността на извършените разходи за командировки в чужбина( участие на специалисти от ДЛС- „Витошко- Студена”) в международни ловни изложения; Установени са нарушения във връзка с наемането на автомобил за нуждите на ДЛС „Витошко- Студена”, като не е създадена необходимата отчетност на пропътуваните километри, разхода на гориво и изразходваните средства за целта; Поради несключването на договори за наем от страна на инж. Дамян Дамянов и НУГ/ДАГ/ИАГ за периода от 01.01.2005 г. до 30.06.2009 г., от които да е видно в какви срокове следва да се внася дължимия наем и следващите се консумативни разходи, както и начина на тяхното изчисляване, финансовия инспектор е приел по основание и размер внесените от инж. Дамянов парични суми за наем и консумативни разходи. Проверката на създадената в ДЛС отчетност във връзка с приходите от организиран ловен туризъм ( ОЛТ) за проверявания период не е установила нарушения. Не са установени нарушения на финансовата отчетност по отношение на приходите и извършваните разходи, както по банков път така и при касови разплащания. Извършените инвентаризации от финансовата инспекция не са установили липси и излишъци на материални активи и парични ценности. Дата на обявата: 14.05.2010 г. ««« • »»»
 2. Не си създавайте впечатлението, че тези циркове се правят навсякъде и по всяко време, при всеки един лов, това се прави изключително и само ако е наложително, защото го има и момента, че и ако нищо не отстреля ловеца също е проблем, даже може да стане и по-голям. Няма смисъл да се обсъжда повече тази тема, защото това нещо винаги си го е имало и ще продължава да го има. Между другото в системата на горите Дамянов е известен с прозвището "Вечния Директор", така че всяко чудо за три дни.
 3. Колеги, трябва да сте наясно, че в лова никога не може да се гарантира на 100 % успех, трофейния дивеч го има, но влиаят и други фактори за да има слука. И най-важното нещо тук е задприкладното устройство, т. е. ловеца. Аз съм чувал например, че имало случаи в които ловния водач е отстрелвал дивеча, вместо ловеца-клиент, по молба на самия ловец, но това си е оставало между самите тях. И после на масата всички са доволни. П.П. Ловния туризъм си е наистина цирк, това го е казвал преди време и самия Дамянов.
 4. Ролята не е на клоун, всичко се преценя според клиента - ловец. След като човека не може за няколко дена да намери желания трофей, защо да не се прилагат и тези тънкости. Според мен и двете страни ще са доволни от това. Това си е благородна лъжа
 5. Колеги, нека не забравяме, че все пак Държавните ловни стопанства са държавни предприятия регистрирани по Търговския закон, и че ловния туризъм е бизнес и основна дейност на тези предприятия. Логично е да се търсят начини да се пласират дивечовите продукти, за да има приходи в тези стопанства. По добре ли е трофеите, които са добити от служители на стопанствата или които просто са намерени от ранени животни да си стоят просто така, нали все пак тези трофеи са постигнати в стопанството с много усилия и труд и е нормално да се търси начин да се спечели от тях и да се популяризират. Нали трябва тези хора, които работят в тези стопанства да взимат заплати. А и всеки директор на такова стопанство трябва да гледа да има приходи от такава дейност. Между другото ДЛС "Витошко-Студена" през последните години винаги е на едно от първите места по приходи от ловен туризъм. И според мен не прави чест на тези хора да плюят така и да издават такива неща от "кухнята". Че си има номера има си, но това го има във всеки един бизнес.
 6. А какво ще кажете за поредните изменения, които са внесени на 24.09.09, според коите ще отпадне задължителното членство на ловните сдружения в националното ловно сдружение, т.е. ловно-рибарския съюз. А също и тоталното орязване на правомощията на ловно-рибарския съюз като партньор на държавата в ловното стопанство на страната.
 7. Недейте, че Гео Дундаров и компания ще ви се смеят на количествата фураж дето се приготвили за зимата.
 8. Професионално ловно стопанство не се прави само с искане, трябва и кадрово и финансово обезпечаване и време, много повече време отколкто кой да е друг бизнес. А какво лошо са направили Гео Дундаров, Емил Димитров, Гриша Ганчев или пък Валентин Златев- направили са от пусти гори без никакъв дивеч сега да има стотици, че даже и хиляди животни. А това, че не всеки може да ловува там е друг въпрос
 9. E, вие да нямате по добри идеи за тези дивечовъдни участъци. Щом като държавата не може да ги стопанисва нека ги отдава на лица, които имат желание и средства да ги стопанисват. Вече има примери на добри такива практики.
 10. Е трябва да си личи, че са близо до Арсенал-Казанлък.
 11. Категорично против съм. Не е правилно от екологична гледна точка. Трябва да си гледаме нашите местни видове дивеч. Още повече, че в Чехия вече имат проблеми с муфлона и лопатара от най-различни екоактивисти.
 12. И дано Петков да не се окаже марионетка в ръцете на Михайлов.
 13. И как се задейства автоматичния механизъм на тази хранилка?
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.