Jump to content

Дискусия относно заповедта на директора на СЦДП Габрово - инж.Иван Недков


Recommended Posts

Да, точно така е, не споря, че тази заповед е писана не от когото трябва или поне този който я е писал не е компетентен да го прави. Предполагам, че ако някой реши да я обжалва, тя ще падне в съда.

Подразни ме отношението към Иван Недков, от ловци, които хал-хабер си нямат от лов, но пък за сметка на това са силни в писането и даването на мнения и квалификации.

Мотивите за издаването на тази заповед ги изяснихме, предполагам, че следващата заповед ще бъде юридически издържана... :)

Един текст / в частност тази заповед / , става официален документ ,когато я подпише оторизирано за това лице , в случая високо интелигентния г-н Недков .

Та да попитам , след като заповедта не е писана от когото и както трябва и би паднала в съда поради недостатъци и пороци в съдържанието , този който я подписал , в състояние ли е да осмисля текстовете ,които му предлагат за подпис ?

И в този ред на мисли , след като подписва нещо , което явно е незаконосъобразно , не е съобразено с други нормативни документи , и вероятно ще падне в съда , там ли му е мястото ?

Един от красноречивите примери защо сме на това положение ,.... не само в лова .

Наслука на всички

Edited by damian1
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Един текст / в частност тази заповед / , става официален документ ,когато я подпише оторизирано за това лице , в случая високо интелигентния г-н Недков .

Та да попитам , след като заповедта не е писана от когото и както трябва и би паднала в съда поради недостатъци и пороци в съдържанието , този който я подписал , в състояние ли е да осмисля текстовете ,които му предлагат за подпис ?

И в този ред на мисли , след като подписва нещо , което явно е незаконосъобразно , не е съобразено с други нормативни документи , и вероятно ще падне в съда , там ли му е мястото ?

Един от красноречивите примери защо сме на това положение ,.... не само в лова .

Наслука на всички

Колега Дамян1, ти ме предвари с този текст. Много точно казано.Само искам да допълня. В България все още действа оправданието,което господин Недков сигурно ще използва-- ами те /писателите/ ме подведоха.И точно за това си исля че е и отношението към неговата персона.

Между другото съм съгласен с подтекста и целта на тази заповед. Но си мисля,че не това е истинския метод.Заповедите ,особено неиздържаните законово, не са решение на нито един проблем. Действията са важни. Както го казваше другаря Т,Живков :cap: ................... Дела и само дела.

Edited by деди
Link to comment
Share on other sites

Това са цитираните в заповедта правни норми.

ЗЛОД

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп., бр. 77 от 2011 г., в сила от 4.10.2011 г.) Контролът по опазването на дивеча във всички ловностопански райони се осъществява от Министерството на земеделието и храните чрез Изпълнителната агенция по горите, нейните структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и от Министерството на околната среда и водите.

(2) Министерството на околната среда и водите осъществява контрол по опазването на генетичния фонд.

ПП към ЗЛОД

Чл. 85а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Разрешителното за индивидуален лов на едър дивеч в ловностопанските райони на ловните сдружения се издава от специалиста по ловно стопанство след писмено искане от председателя на ловната дружина и утвърден план за ползване на този вид дивеч.

(2) Разрешителното по ал. 1 се издава за срок не по-дълъг от 7 дни.

(3) Разрешителното за лов по ал. 1 се издава в два екземпляра, като първият се предава на председателя на ловната дружина или на упълномощено от него лице, а вторият остава в кочана за контрол.

(4) Лицето по ал. 3, получило разрешителното за лов, го предоставя на ловеца.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) След приключване на лова ловецът или ловният водач вписва резултатите от лова, вида, броя и теглото на отстреляния дивеч.

(6) Разрешителното за лов се връща в ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча в 3-дневен срок от приключване на лова.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Индивидуалният лов на едър дивеч в ловностопанските райони на ловните сдружения се извършва под контрола на държавното горско стопанство и държавното ловно стопанство, като ловуването на благороден елен, елен-лопатар, муфлон и дива свиня задължително се извършва в присъствието на длъжностно лице от държавното горско стопанство и държавното ловно стопанство.

Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Отстреляният дивеч се отчита с разрешителното за лов.

(2) За отстреляния дивеч се води статистика за всеки ловен сезон от:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., доп., бр. 80 от 2010 г.) Националното ловно сдружение за своите членове и ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча;

2. държавното горско стопанство, съответно държавното ловно стопанство, за районите на дейността им;

3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) дивечовъдните участъци по чл. 11 от Закона за лова и опазване на дивеча;

4. регионалните дирекции по горите за районите на дейността им;

5. Изпълнителната агенция по горите в национален мащаб.

(3) Статистиката по ал. 2 включва данни за: вид, брой, пол и възраст на отстреляния едър дивеч; вид, брой и пол на отстреляния дребен дивеч и добито дивечово месо.

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Разрешителните за лов в ловностопанските райони на ловните сдружения се предоставят от директора на държавното горско стопанство, съответно на държавното ловно стопанство, или от упълномощено от него длъжностно лице на ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча след представяне на писмено заявление.

(2) Писменото заявление по ал. 1 съдържа заявения за отстрел дивеч, мястото на ловуване и датите за провеждане на лова.

(3) Всички видове разрешителни за лов се получават от специалиста по ловно стопанство.

(4) Разрешителните за лов се предоставят в началото на месеца след отчитане на използваните разрешителни и превеждане на сумите по чл. 65а, ал. 2, т. 1 и ал. 4.

(5) За изгубено или издадено, но неотчетено разрешително за лов се заплаща пълният размер на цената по чл. 65, ал. 2.

(6) Държавното горско стопанство, държавното ловно стопанство и сдруженията по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча водят регистър за предоставените, получените и отчетените разрешителни за лов.

Link to comment
Share on other sites

Чета от няколко дни разгорещената "дискусия" в нароилите се ловни форуми, във връзка с издадената заповед N 205 от 02.07.2015 г. на директора на СЦДП-Габрово - инж.Иван Недков, където се предлагат допълнителни мерки, с цел подобряване на дисциплината и отчетността при индивидуалния лов на хищници и едър дивеч.

Прави ми впечатление, че не се коментира конкретно самата заповед, а по "стар български обичай", особено разпространен в интернет пространството, се обсъжда личността издала тази заповед... ?!

Чета също, че някои от ловуващите в близките дружини, който граничат с ДЛС "Росица" се изказват и дават конкретни определения относно Иван Недков и неговото битие, без изобщо да познават човека и всичко което е правил с цел запазване и развиване на лова и ловното дело в България.

Явно голяма част от изказващите мнения се подават на емоция и не вникват в същността на проблема и причината, която е принудила Иван Недков да издаде тази заповед.

Причините за това са до болка познати, както на Иван Недков, така и на голяма част от ловуващите в този район. Въпроса е, че за една от страните това не е изгодно и създава определен дискомфорт и неудобство !

Поради естеството на работата която върша, познавам Иван Недков и семейството му от доста години и това ми дава право да заявя, че голяма част от написаното за него в интернет пространството е интрига, която има определена цел, но за съжаление се подема и от неразбрали ловци, които лесно се манипулират по този начин !

Много нагло е, когато един повярвал си "ловец", който е администратор и собственик на един от нароилите се "ловни" форуми, пуска тази "новина" в сайта си и започва с манипулиране на аудиторията !

На същия "ловец", мога да му припомня и покажа филма излъчен по ХОБИ ТВ, където ТОЙ ловува в едно ЛС и стреля по хищници от МПС в тъмната част на деня използвайки забранени средства и методи от закона /изкуствени източници на светлина,както и приспособления за осветяване на целта/ !

Той тези работи едва ли ги знае, но поне да не се прави на толкова праведен и такъв голям радетел за спазване на законите в лова ! То е ясно, че на него и на такива като него все някой друг им пречи, ама трябва поне малко мярка да имат !

Нямах намерение да пускам такава тема в нашия форум, защото знам, че потребителите тук са на съвсем друго ниво, за разлика от "бглаф", но четейки какви глупост се пишат там, просто не се въздържах... :)

Г-н Генов,

Щом искаш да дискутираме-ще дискутираме...

Нямам нищо против,че се познавате лично с г-н Недков,както и,че според писането от Вас защитавате за издадената въпросна заповед.

Искам да Ви направя забележка,която не е по темата,че не е колегиялно да коментирате администраторите на другите форуми.Така са решили-така са писали. Всеки сам си прави изводите. Не съм им адвокат за уточнение.

Сега по темата-заповедта си е заповед. Това е реалноста.

Прочетох я много внимателно. Мислиш ли,че по този начин ще се подобрят нещата свързани с борбата срещу браконерството и мислиш ли,че по този начин ще се получи по-точна отчетност за отстреляния хищник?.

Въпросната заповед в този си вид не ограничава ли присъствието на желаещи колеги да участват за отрегулиране на хищниците в предприятието за ,което е написана?

Не се сърди на колегите. Има тема и те просто я коментират. Поздрави.

Edited by fen
Link to comment
Share on other sites

Подкрепям мнението на фен.За колеги/без значение от кой бранш/ или хубаво,или нищо!Имах възможност да науча малко подробности по повод тази заповед.Една от причините за нейното издаване е тази,че няколко наши колеги-"ловуващи" на хищник,са прибягнали до доста нетрадиционен.......аз бих го нарекъл подъл начин на "лов"Просто са събирали ушите и краката,на животни блъснати и убити край пътя от мпс-та.И така освен,че реално не стрелят по хищник,ами ощетяват и дружествата финансово.Другото е,че по този начин са си подсигурявали и "чадърчето", за малко по-различна дейност от вардене на хищници.Отделно от това има и доста други провинили се и колеги ловци,и служители на съответните служби,които уж трябва да съблюдават за реда.Лично мое мнение е,че тази заповед/макар и за хубаво/ е малко недомислена.Чакали и лисици,не се стрелят по обяд,а и не винаги са приятна гледка за окото,бълхи и накрая,миризмата.....,всички си я знаем :bad: Няма начин,някой да ме накара да сложа такова нещо в колата си!

ПС: Ние сме лесна мишена :)Ама много ми е чудно,как ще озаптят баш бракониерите-тези дето не им трябват бележки,а и не ги ловят никакви заповеди?

Link to comment
Share on other sites

Уважаеми г-н Генов,

Смея да твърдя съвсем отговорно като потребител и в "бгло*", че глупостите които се пишат там не са повече от тези които се пишат тук. Голяма част от колегите като мен са потребители и на двата форума така, че е грозно да се обиждаме на ниво. Хубаво е когато се пускат документи за обсъждане, най-малкото от администратор, той да е поне малко запознат за какво става въпрос, защото от публикуваната заповед и коментара към нея излиза, че и Вие не сте наясно за какъв лов става на въпрос (същото важи и за презираният от Вас администратор). Другото което е, че ако ще разглеждаме забранените методи и средства за лов то не е ли редно да ограничите прикачените снимки в темата "Стъпни капани", че снимката с тази лисица дето щяла да си тръгне на три крачета по нищо не отстъпва на темата "Поредната изродщина". Ако това е нашето ниво за което говорите, мен ме е срам. Нищо лично!

Наслука на всички

Link to comment
Share on other sites

Г-н Генов,

Щом искаш да дискутираме-ще дискутираме...

Нямам нищо против,че се познавате лично с г-н Недков,както и,че според писането от Вас защитавате за издадената въпросна заповед.

Искам да Ви направя забележка,която не е по темата,че не е колегиялно да коментирате администраторите на другите форуми.Така са решили-така са писали. Всеки сам си прави изводите. Не съм им адвокат за уточнение.

Сега по темата-заповедта си е заповед. Това е реалноста.

Прочетох я много внимателно. Мислиш ли,че по този начин ще се подобрят нещата свързани с борбата срещу браконерството и мислиш ли,че по този начин ще се получи по-точна отчетност за отстреляния хищник?.

Въпросната заповед в този си вид не ограничава ли присъствието на желаещи колеги да участват за отрегулиране на хищниците в предприятието за ,което е написана?

Не се сърди на колегите. Има тема и те просто я коментират. Поздрави.

Недоволството ми е към не премерените и неподходящи определения и квалификации отправени публично към Иван Недков. Затова и не съм съгласен, а и никога няма да се съглася, публично да се обиждат личности, които са се доказали в живота и са показали какво могат, от анонимни интернет ''герои'', на които животът им минава в обсъждане на другите в интернет пространството. Не се сърдя на никого, още повече на хора, които са анонимни и по една или друга причина нямат смелост да застанат с имената си под думите които пишат ! Такива хора не ме интересуват и не са ми колеги ! Относно въпросния администратор, той със сигурност не ми е колега и по никакъв начин опитите, които прави за привличане на повече посещения и за по-голям интерес към форума му /от тези посещения печели пари/, са непочтени и глупави. Това определя нивото на един ловен форум, респективно неговите потребители ! След като има хора, на които им харесва да ги манипулират и използват, да си се радват взаимно и да си комуникират по този начин... :)

Уважаеми г-н Генов,

Смея да твърдя съвсем отговорно като потребител и в "бгло*", че глупостите които се пишат там не са повече от тези които се пишат тук. Голяма част от колегите като мен са потребители и на двата форума така, че е грозно да се обиждаме на ниво. Хубаво е когато се пускат документи за обсъждане, най-малкото от администратор, той да е поне малко запознат за какво става въпрос, защото от публикуваната заповед и коментара към нея излиза, че и Вие не сте наясно за какъв лов става на въпрос (същото важи и за презираният от Вас администратор). Другото което е, че ако ще разглеждаме забранените методи и средства за лов то не е ли редно да ограничите прикачените снимки в темата "Стъпни капани", че снимката с тази лисица дето щяла да си тръгне на три крачета по нищо не отстъпва на темата "Поредната изродщина". Ако това е нашето ниво за което говорите, мен ме е срам. Нищо лично!

Наслука на всички

Глупости се пишат навсякъде, но в ''бглаф'' са най-много, това поне е сигурно и всеки може да го провери сам ! Доказано е многократно във времето, че интернет общуването няма нищо общо с личното такова и затова всеки си мисли че разбира това което чете, въпреки, че доста често е точно обратното.

Относно въпросната заповед, мога да те уверя, че съм съвсем на ясно за какво става въпрос. Бъди сигурен, че служителите към които е адресирана ще се стараят да я изпълняват, дори да не им харесва това... :)

Link to comment
Share on other sites

Към Росен Генов.След като всички разбрахме колко сте близки с Иван Недков и се познавате не може да не сте коментирали настоящата заповед, интересно ми е какво е неговото мнение след като сте му представили вашите и на колегите доводи които сме коментира ли тук.Искам и да го питате защо толкова поголовно се секат горите в ловно стопанските райони на дружинките , а в държавните ловни стопанства е поти изключение да не кажа , че въобще не се сече, за пример ще дам землището на с.Каломен от което в момента се вадят над 2600 кубика дървесина от държавни гори . Къде ли се изнасят животните от "нашите" райони??? Приказки от сорта ,че има голям прираст на дървесина и планове да изпълняват няма да ме задоволят!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Към Росен Генов.След като всички разбрахме колко сте близки с Иван Недков и се познавате не може да не сте коментирали настоящата заповед, интересно ми е какво е неговото мнение след като сте му представили вашите и на колегите доводи които сме коментира ли тук.Искам и да го питате защо толкова поголовно се секат горите в ловно стопанските райони на дружинките , а в държавните ловни стопанства е поти изключение да не кажа , че въобще не се сече, за пример ще дам землището на с.Каломен от което в момента се вадят над 2600 кубика дървесина от държавни гори . Къде ли се изнасят животните от "нашите" райони??? Приказки от сорта ,че има голям прираст на дървесина и планове да изпълняват няма да ме задоволят!!!!!

Този въпрос, както и всякакви въпроси от подобно естество трябва да зададете към конкретните адресати ! Закона ви дава право на достъп до обществена информация, стига да знаете как става това.

Много лесно е да си чешете клавиатурите, когато няма какво друго да правите и да сте вечно недоволни от това което ви се случва. В живота е така - всеки получава това, което заслужава, тоест каквото си надробиш, това ще сърбаш...

Бях пуснал преди време една тема - защо утвърдени ловци и известни личности не пишат в ловните форуми ? Резултата беше показателен, а и от личните ми разговори с такива хора, съм се убедил, че същите съвсем основателно и с право не пишат в тези форуми, а и по принцип изобщо не пишат в интернет пространството. Такива хора има къде да се изявяват и там другите могат да ги оценят, могат да спорят с тях, да дискутират, а не всеки да си пише каквото му хрумне и да разтяга локуми до безкрай, като опонента няма как да защити тезата си, а всички знаем как се спори с анонимни интернет потребители,

Когато човек наистина иска да разбере нещо, го прави по начин, по който ще получи достоверна информация. Поне аз така правя и до сега не съм се подвел, Иначе може да питате каквото и когото си поискате, въпроса е този който питате дали ще ви отговори ? :)

Ако не ви отговорят, явно има някаква причина...

Link to comment
Share on other sites

Когато някой не му е удобно да отговори само чеши клавиатурата. Не виждам с какво съм заслужил да изсичат горите ,да разбиват пътищата ,да ми налагат без мислени правила :eusa_wall: , затова и аз минавам в групата на НЕ пишещите и оставям анонимните пишещи разтягащи само локуми да се изявят на воля. П.П.Снощи обесих един чакал на обръщалото където товарят тировете , така че и горските да си свършат работата м/у другата :D

Link to comment
Share on other sites

Когато някой не му е удобно да отговори само чеши клавиатурата. Не виждам с какво съм заслужил да изсичат горите ,да разбиват пътищата ,да ми налагат без мислени правила :eusa_wall: , затова и аз минавам в групата на НЕ пишещите и оставям анонимните пишещи разтягащи само локуми да се изявят на воля. П.П.Снощи обесих един чакал на обръщалото където товарят тировете , така че и горските да си свършат работата м/у другата :D

Наистина в твоя случай това е правилното решение :)

По начина ти на изразяване и разсъждение, да не говорим за граматическите грешки, които допускаш, нямаш никакъв шанс да се наредиш в групата на не пишещите, за които говоря ! Добре е, преди да търсиш кусури на други, да погледнеш себе си !

Явно смяташ, че някой ти е длъжен за нещо...?

Ако си мислиш, че ще впечатлиш някого, много си се объркал... :pardon:

Link to comment
Share on other sites

Тъй като писах по темата, докато ми се изясни какво и кои са адресатите на заповедта, та и продължавам да си я чета, и реших да напиша няколко реда относно последните постове.

първо до г-н Генов

Конкретно в тази тема според мен лошо миксваш администраторския тон и личното мнение/впечатление. В кръга на шегата понякога не съм сигурен кой пише РГ администратора или РГ ловецът.

"защо утвърдени ловци и известни личности не пишат в ловните форуми ?"

Помня такава тема. Личното ми мнение е, че "утвърдени ловци" и "известни личности" са противоположни словосъчетания. Тези, които аз познавам и от които мога да се възхитя се броят на пръстите на едната ми ръка, и не пишат по форуми по обяснимите причини. Те са от едно отминаващо си време и поколение, което рядко се докосва до компютри. Разбира се по същите причини са и утвърдени/изключително опитни ловци. Съвсем просто е --> времето, дивечът и хората бяха различни.

Относно писането зад клавиатура, т.н. "анонимни интернет потребители". Много от хората пишещи все пак са с истинските си имена. Отделно си иска умения да останеш анонимен в интернет за хората, които са решили да разберат, кой се крие за дадено потребителско име. Та ако използваш израза "анонимни интернет потребители" буквално, то не си прав. Ако го използваш в преносен смисъл (никому неизвестни или безинтересни люде) обиждаш грозно.

Точно в днешно време е много важно от каквото и да било поприще да заявяваш своята позиция ясно и разбрано! Internet, Facebook конкретно са местата от където това става бързо и почти безплатно.

Относно г-н Недков (вече колко пъти го споменавам човека, без да го познавам), но през моите очи и уши, той спокойно може да изземе функциите на един окръжен прокурор (даже на няколко области) относно сферата/отрасъла в който работи. С други думи може да бъде един блюстител на законността. И аз съм сигурен, че ако заеме принципна позиция бракониерството много бързо може да бъде овладяно, но пак да използвам думите "в днешно време" е трудно да заемаш открита принципна позиция.

до Димитър22

Писал си за нещо конкретно ---> браво. Дали тук ще получиш отговор --> вероятно НЕ, но това е начина. По-малко тълкуване, повече конкретика!

Link to comment
Share on other sites

Виж с т. 5 хич не съм съгласен! Това да се налага практика да караш законно добит дивеч някому, щото е горски поне до края на деня, съвсем не е по правилата! На мене ми е удобно горския да дойде веднага, като му се обадя и то там където му посоча, без да се налага да правя допълнителни разходи освен предвидените по тарифата за отстрел, ако има такава! Не издребнявам и ни най-малко не смятам, че човека го е направил с мисълта да се прави на интересен или умен, но той е административен ръководител на определена група служители и няма как да вменява посредством чисто административни чалъми отговорности и разходи на външни и свободни хора!Не бих имал нищо против каквато и да е практика, но в законова форма...а додето стане на закон има обсъждане и прочеее.... На слука на осми!

Edited by Anelin
Link to comment
Share on other sites

В почти всичкия текст има някаква логика, преследва се определена цел, разбира се на някои дружинки заповедта им е генерално неудобна, има обаче едно изречение, което или аз не разбирам, или е изключително неудобно.

Един пример.

Месец декември /кратък ден/дълга нощ/.

Поради атмосферни, а и не до там атмосферни условия ловът започва след 9 часа. Първа гонка с викане/търсене на кучета свършва 12 часа. Обяд, раздумка и разбор втората гонка започва в 13 часа и в нея падат 2-3 прасета (групата ловци средно 15 души).

Сега по заповедта

Събира се дивеча съобщава се на "отговорните служители". Междувременно докато се измъкнат прасетата (те доста често не падат до асфалтовия път) та станало 15-15:30 часа. Следва товарене и превозване да ги види "отговорния служител"

от заповедта /Да се налага практика дивечът да бъде откаран при служителя, обратното да става по изключение./

Средно да го сложим разстоянието до служителя 15 км с джип/пикап + отиване и връщане + 15 мин. прекарани с "отговорния служител".

Връщане на дивеча в 18 часа при ловците (или при които са останали, защото не на всички работата е надута гайда). Та следва едно дране, обезкостяване, сечене и т.н .... всички знаете какво следва.

Край на ловът 20-21 часа!

Лично на мен ми се струва не добре обмислено.

Ако текста гласеше обратното

"Да се налага практика служителят да проверява дивечът на място, откарването му при последния да е по-скоро изключение"

ми се струва и по-удачно, а и целта която се преследва чрез заповедта, а именно завишен контрол би била по-постижима.

заповедтта е за индивидуален лов колега

Link to comment
Share on other sites

заповедтта е за индивидуален лов колега

Знам, знам ... още на първа страница на темата го разбрах. Просто се подведох и част от мненията, които написах не е издържани след като заповедта касае индивидуален лов на хищници и едър дивеч. Макар, че би могло да се изпише и по-ясно или да кажем граматически по-недвусмислено, например:

"индивидуален лов (хищници и едър дивеч)"

или

"индивидуален лов на хищници и индивидуален лов на едър дивеч" ----> (малко повторение, но за сметка на това кристално ясно)

или

"индивидуалните ловове на хищници и едър дивеч"

Както и да е ....! ПО един или друг начин се разбра какво се има предвид...

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

В последните дни се наслушах и нагледах на всевъзможни манипулативни репортажи по телевизии, радиа и електронни издания във връзка с уволнението на Иван Недков.

Понеже съм пристрастен в сучая, а и познавам човека Иван Недков от много отдавана, ще си позволя да цитирам мнението на друг професионалист в бранша...

Всеки, сам за себе си, да си направи своите изводи !

КОЙ настъпи котето … или как Държавата ни унищожава най-ценните си кадри.

Приятели, продължават тенденциозните репортажи на НОВА за лесовъдството в района на Габрово и Севлиево. Районът може да бъде посочен за пример на активна природозащита, на един истински пририден оазис. Вместо това се поднасят преиначени, “изсмукани от пръстите” факти и се показват еднопосочни мнения на ограничен брой хора. Причината за това изглежда са опитите да се оправдае отстраняването на Директора на СЦДП (Северно Централно Държавно Предприятие) инж. Иван Недков. За тези, които не познават г-н Недков ще кажа само, че той е човек с рядка харизма, изцяло отдаден на професията си - стопанисването на гората и дивеча. Една от малкото останали ЛИЧНОСТИ в системата на горите. Отстраняването му е много тежък удар, особено по ловното ни стопанство. Освен че бе уволнен, г-н Недков бе компрометиран пред обществеността. Пред хората, които го познават това няма да мине, но за масовата аудитория вече има един “горски” шеф, който кара много скъпи коли и харчи парите на данъкоплатеца. Но нека да припомним фактите:
В предаването „Разследване“ по Нова ТВ г-н Недков е сниман да управлява автомобил, за който репортерът твърди, че се плаща годишно сериозната сума от 60 000 лв (или 72 000 лв с ДДС). Тезата, че шефът на предприятието е дал тези пари за годишен наем на автомобил бе тиражирана и в новините на Нова. В същият ден министър Десислава Танева дава пресконференция, на която заявява, че назначава проверка и в зависимост от резултатите от проверката ще наложи наказания, включително и отстраняване, ако е необходимо. На другият ден отстраняването на г-н Недков е факт. Заповедта (не разбрахме на министъра или лично на Бойко Борисов) е огласена от прес-центъра на Земеделското министерство. До тук добре. Явно проверката е показала сериозни нарушения. Много изненадваща апропо бе експедитивността, с която действа в този случай държавния орган?! На другият ден обаче зам. министърът Георги Костов (също гост в студиото на НОВА) някак между другото и с половин уста вметна, че проверката показва спряна обществената поръчка от самият г-н Недков само няколко дни след като е обявена. Не са плащани 72 хил лв годишен наем за автомобил. А за автомобила показан в репортажа са платени 6 месечни наема по 1600 лв. На кого да вярваме сега? На зам. министър или на репортажа? И ако г-н Костов е прав (в което не се съмняваме), за какво е отстранен г-н Недков. Този наем от общо 9600 лв за половин година ли е нарушението? Други нарушения той не спомена? В такъв случай и поведението на ръководството на Земеделското министерство е странно. Тук те би трябвало да защитят репутацията на свой висш ръководен кадър и да обяснят фактите на обществеността. Все пак това е Директорът на едно от шестте държавни горски предприятия, опериращи с милиони левове годишно и един от най-големите работодатели в страната. Уволнен е един от най-стойностните хора в системата, както самият г-н Борисов (пак в студиото на НОВА) призна? Обяснението, че наетия автомобил не отговря на критериите за “горски автомобил” защото няма система 4x4 буди меко казано недоумение!

От тук нататък започват репортажите, които от самото начало са израдени с преиначени факти и са пълни манипулации. Да не говорим за една от ценностите на журналистическата професия: "не ставай пощенска кутия, търси за мнение онзи, когото критикуваш!" Срам за журналистиката и за сериозна национална телевизия. Ето най-важните опорни точки:
1. Журналистите в медията продължават да повтарят по всякакви сутрешни, обедни, следобедни и вечерни блокове, че един горски платил за някаква кола 72 хил наем на година, макар това вече доказано да не е вярно! Явно принципът е, че като повтаряш една лъжа достатъчно дълго, накрая става истина. Тук пак ще припомня, че от министерство на Земеделието не пожелаха да вземат отношение и да огласят подобаващо фактите от проверката!
2. Репортерът съвсем тенденционо показва интериори на скъпи атомобили (взети най-вероятно от рекламни клипове на автомобили в интернет) редуващи се с кадри с автомобили на горското все едно те са така оборудвани, оставяйки зрителите с впечатлението за излишен лукс и full екстри горски автомобили.
3. Показаха и разкаляни пътища и ручаи, изкарвайки ги следствие от обезлесяване на района. Ами в гората като вали е кално. По скалите добра гора не вирее. Районът е пример в лесостопанско устройство. Контролът е строг и дървена мафия изобщо не бе допусната,което ни кара да се замислим, с преиначаването на факти и тълкуването им както дяволът чете Евангелието, тези “зелени специалисти" кого обслужват?!
4. Същите “зелени специалисти” показвайки просеките за въжените линии, с които се извлича дървесината, се опитват да ги представят като безразборна сеч!! За непосветените в лесовъдството ще обясня. С тези въжени линии се извлича дървесина от трудно достъпни райони с абсолютно минимални поражения върху природата и гората. Представете си вместо да смъкват трупите надолу по тази просека да се катерят големите камиони нагоре в гората. Друг въпрос е и, че не може и не трябва да се прокарват пътища навсякъде, а дървесина трябва да се извлича равномерно, а не само от райони около пътищата!! Дано разбирате колко долно и манипулативно действат тези хора! По същият начин изкараха и жизненонеобходимите за дивеча дивечовите ниви “голи петна” от безразборна сеч.
5. В този смисъл продължиха и обяснявайки, че заплатите на горските зависят от това, колко дървета ще се отсекат. Т.е. сече се на поразия, за да докарат някой лев отгоре. Идея веднага поета и доразвита от други “колоси" в журналистиката най-вече в Сутрешния блок с убийствено некомпетентни и опростенчески коментари. Вместо това просто биха могли да попитат специалисти лесовъди каква е истината.

За финал ето най-големите “грехове” на г-н Недков. Може би някъде тук се крие истината:
Като най-добрият специалист в ловното стопанство, г-н Недков оределено не е привърженик на отдаването на най-добрите ловни участъци от Държавните ловни стопанства за частно ползване или съвместна дейност с частни компании и стопира доста апетити в тази посока.
Въведе системата "Електронен превозен билет", за да може да се следи от всеки гражданин, и най-вече от контролните органи движението на всеки кубичен метър дървесина! Много ефикасна мярка срещу незаконната сеч.
Въведе смс-система за отчитане на лова, която изключително затруднява бракониерството.
Сертифицира предприятието с международен сертификат за управление на гори и проследяване на продукцията. Като пряко следствие от това е, че в гората могат да работят фирми отговатящи на конкретни изисквания за техника, квалификация и безопасност.
Като активен ръководител е автор на много инициативи свързани със запазването и развитието на дивечовите популации, които ще особено в дългосрочен план ще дадат отлични резултати!

BulgarianHuntService

Link to comment
Share on other sites

Драги колеги, случаят с Недков е болезнено неприятен и е поредният пирон в ковчега на ловното стопанство. Но процесът се коментира и третира неправилно като един частен случай! Прави ли ви впечатление, че преди няколко месеца имаше подобен случай с Росен Андреев, малко преди това с Бисер Дачев и Денис Шенгов.....все професионалисти в ловното стопанство! Това случайно ли е???? Води се мръсна кампания срещу ловното стопанство от 2009 година насам, а в последните няколко месеца тя се ожесточава. И все от едни и същи, за които държавата е наша, гората е наша и с вас или без вас ще си правим каквото си искаме!
Давам ви повод за размисъл. От месеци се подготвя и вече е на финала научно-изследователска тема за благородния елен, която трябва да се финансира от предприятията и горещо се препоръчва и подтиква с писма от Министерството. Дотук добре.....но изпълнители трябва да бъдат Института по биоразнообразие и Неправителствени организациии???!!!
Хайде сега колеги от сектора, работете усърдно и финансирайте атаките срещу себе си!
Иван Степанов работи по същата тема докторат от 2 години с мижави средства и ресурси, но не е кадърен да участва там!!! Професор Ботев се е обърнал три пъти в гроба от действията на свой възпитаник, прости ми Професоре!?
Ако някой разбира за какво става дума добре, ако не разбира да пита!
Link to comment
Share on other sites

Странни неща се чуват за проверките в Североцентралното предприятие. Освен експерти от ИАГ, МЗХ и други оправомощрни от законите институции , имало и проверяващи от НПО организации !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

И тук вьзниква един голям вьпрос - защо МЗХ и МОСВ , когато извьршват проверка на дьржавни горски предприятия включват НПО , а до сега нищо не се е чуло за извьршени проверки от тези министерства на проекти на НПО , вьпреки многото факти изнесени в медийното пространство ????????????

Link to comment
Share on other sites

Ами ще се случват, то такива лай.. се изляха там, че и 20г. след Недков пак ще мирише. Той такива чудеса направил каква личност била, а като го слушам и гледам какви ги върши, а после го подвели.

г-н Генов, и писателите допускат граматически грешки проблем ще е ако инженер или математик допусне грешка.

Link to comment
Share on other sites

Ами ще се случват, то такива лай.. се изляха там, че и 20г. след Недков пак ще мирише. Той такива чудеса направил каква личност била, а като го слушам и гледам какви ги върши, а после го подвели.

г-н Генов, и писателите допускат граматически грешки проблем ще е ако инженер или математик допусне грешка.

Любчо недоволни хора винаги ще има едни се радват, че го махат други реват, че са загубили гръбчето на което са се опирали трети, че ще трябва на нов да се подмазват и нови връзки да търсят, но не трябва да забравят че на всяка свиня рано или късно и идва коледата.

П.П. Съжалявам, че така мисля и се изразявам сигурно имам и граматични грешки ама не съм писател ;)

Link to comment
Share on other sites

Любчо недоволни хора винаги ще има едни се радват, че го махат други реват, че са загубили гръбчето на което са се опирали трети, че ще трябва на нов да се подмазват и нови връзки да търсят, но не трябва да забравят че на всяка свиня рано или късно и идва коледата.

П.П. Съжалявам, че така мисля и се изразявам сигурно имам и граматични грешки ама не съм писател ;)

Сложно нещо е живота, на някои хора им липсват първите седем години, на други им липсват други работи...

Добре, че се появи интернета, че иначе как ли щяха да се покажат колко са ''значими'' и какво могат в действителност...?!

Такива като Иван Недков без работа няма да останат, той поне се е доказал какво може ! Да му мислят такива, които вечно са подценени и никому неизвестни, но за сметка на това, разбиращи от всичко и компетентни по всякакви въпроси. Те обикновено си остават все така неизвестни и все толкова неразбрани и недооцени !

Да сте живи и здрави и не се напрягайте, живота е кратък !

Едни ходят на лов и си доставят удоволствие, други го правят, като работят такава работа. Има и такива, на които винаги някой друг им е виновен и все нещо им пречи да се докажат, но са експерти по оценките за останалите.

П.П, Нищо лично, да не вземеш да се обидиш, говоря по принцип, за ''гръбчето'' и за ''свинете''...нямам предвид теб в случая... ;)

Link to comment
Share on other sites

Добре де, дай да го правим Президент този ценен кадър който се е доказал. Поредното му предложение: Ловът на дива свиня да е от 15.10-31.12м. за крайният срок съм съгласен, но за началото "НЕ" още повече, че обяснението е следното

Популацията на дива свиня е намаляла значително и в началото на октомври дърветата все още не са окапали и пречат на видимостта което от своя страна създава предпоставки за нараняване на ловците при стрелба. Спирам дотук, но се надявам, че и предложенията и заповедите който изобщо не помагат с нищо за лова и др. ще спрат.

Link to comment
Share on other sites

Добре де, дай да го правим Президент този ценен кадър който се е доказал. Поредното му предложение: Ловът на дива свиня да е от 15.10-31.12м. за крайният срок съм съгласен, но за началото "НЕ" още повече, че обяснението е следното

Популацията на дива свиня е намаляла значително и в началото на октомври дърветата все още не са окапали и пречат на видимостта което от своя страна създава предпоставки за нараняване на ловците при стрелба. Спирам дотук, но се надявам, че и предложенията и заповедите който изобщо не помагат с нищо за лова и др. ще спрат.

За президенти са други мераклиите, Иван Недков се е занимавал цял живот с лов и от това разбира, като до сега не съм видял някой, който е компетентен да дава оценки в тази материя, да е на различно мнение. За съжаление политиката е мръсна работа и обикновено така се получава, когато някой държавен служител стане неудобен по една или друга причина. В тази игра на всеки може да му се намери ''цаката'', когато се наложи. Винаги това, което се показва публично, не е основната причина за смяната на един или друг държавен служител, който е станал неудобен на ''властта'' в момента.

Можеш да ми вярваш, бил съм в тази игра дълги години и знам за какво става въпрос.

Съвсем скоро ще излязат едни указания свързани с ловуването, от които предложенията на Иван Недков ще ви се сторят много по-подходящи и приемливи... :cap:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Гледайте внимателно клипа и се надявам да разберете каква е истината и колко лесно се манипулира общественото мнение !

http://www.vbox7.com/play:a05be6f786

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.