Jump to content

Отнемане /изземване/ на ловен билет или членска карта


Recommended Posts

В Управителния съвет на нашето сдружение, член на съвета /който е служител на полицията и е началник на служба КОС постави въпроса "Защо не са отнети документите на ловци, които са осъдени за умишлени престъпления" . Предполага се, че той им е прибрал оръжията. Между тези ловци има и един, който е с административен акт за носене на оръжие в сглобено състояние и му е отнето правото на лов за определено време. Та моля за помощ по следните въпроси: От кого трябва да бъде уведомен Председателя / респ. Упр. съвет / за това , че има осъдени или др. подобни лица. От Н-ка на полицията ли? Писмено ли или как? Кой орган или лице ще отнеме ловния билет или карта на ловеца и по какъв ред? Картата е от сдружението а билета от горското. Горското уведомява ли се от Полицията? В Закона за лова /накратко/ е указано как се постъпва, когато Упр.съвет е изключил ловеца от Сдружението. Но тук един член уведомява устно Упр.съвет за нещо си....

Link to comment
Share on other sites

Бъркаш двете основни понятия право на лов членуването в някоя ловна организация и

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества

Това че някой се опитва да се прави на господ е отделен въпрос.

Link to comment
Share on other sites

До колкото ми е известно едно право се отнема от този който ти го е дал или съда! Това, че не са плащани такси, не са взимани участия в ловни мероприятия и др. провинения не могат да доведат до лишаване от правото на лов! Друг е въпроса с оръжието - то може да бъде отнето за нещо си нарушение - но не могат да те лишат от правото на лов!

Link to comment
Share on other sites

В Управителния съвет на нашето сдружение, член на съвета /който е служител на полицията и е началник на служба КОС постави въпроса "Защо не са отнети документите на ловци, които са осъдени за умишлени престъпления" . Предполага се, че той им е прибрал оръжията. Между тези ловци има и един, който е с административен акт за носене на оръжие в сглобено състояние и му е отнето правото на лов за определено време. Та моля за помощ по следните въпроси: От кого трябва да бъде уведомен Председателя / респ. Упр. съвет / за това , че има осъдени или др. подобни лица. От Н-ка на полицията ли? Писмено ли или как? Кой орган или лице ще отнеме ловния билет или карта на ловеца и по какъв ред? Картата е от сдружението а билета от горското. Горското уведомява ли се от Полицията? В Закона за лова /накратко/ е указано как се постъпва, когато Упр.съвет е изключил ловеца от Сдружението. Но тук един член уведомява устно Упр.съвет за нещо си....

Коса добре поставя въпроса, но не се усеща че никой няма задължениято да уведомява сдружението по поставените въпроси. В случая той се прави на нещипана мома, него са го уведомили, знае точно какви са присъдите, но вместо като член на управителния съвет да уведоми същият този УС по официален път. Той взел да пита !!!!!!!!!

Между другото погледнете си и устава, да не вземете да изключите някой по питанията на коса, че после ще имате ядове.

Link to comment
Share on other sites

Точно тава е въпроса. КОС-а се "пени", но на думи , без нищо официално. Ще пратим писмо до началника му - да ни уведоми той , ако това е редът. Гледаме си Устава, ама има и закон и правилник.

Link to comment
Share on other sites

Точно тава е въпроса. КОС-а се "пени", но на думи , без нищо официално. Ще пратим писмо до началника му - да ни уведоми той , ако това е редът. Гледаме си Устава, ама има и закон и правилник.

Това са много деликатни въпроси, не се натискайте излишно между шамарите, след като не са ви уведомили, грешката не е ваша. Ако бяха осъдени за бракониерство бързо щяхте да разберете и да си изпълните задълженията. Коса като е толкова стриктен, да ви уведоми писмено, или може би го е страх да бръкне в огъня, и затова търси кой да обере негативите.

Предполагам си го намерил в закона, но все пак ето това ви касае вас:

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Изключването на ловец от ловното сдружение се извършва с решение на управителния съвет. Не може да упражнява правото си на ловуване лице, което:
1. не е заверило ловния билет и членската си карта за съответната година;
2. е изключено от ловното сдружение за нарушения по този закон и Закона за биологично разнообразие; лицето може да бъде прието за член в ловно сдружение след изтичането на две години, смятано от датата на изключването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) В 7-дневен срок от приемането на решението на управителния съвет за изключване на лице от състава на ловното сдружение председателят на сдружението уведомява писмено за това директора на държавното горско стопанство и съответното държавно ловно стопанство.
(3) Директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство отнема билета за лов на лицето по ал. 1.
(4) В 7-дневен срок от отнемане на билета за лов по ал. 3 директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство вписва това обстоятелство в регистъра по чл. 23, ал. 7 и уведомява писмено Министерството на вътрешните работи за отнемането на издаденото разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели.
Edited by pinus
Link to comment
Share on other sites

Колеги, струва ми се, че "бурята" е в чаша вода. Когато лицето е осъдено с влязла в сила присъда, неговите оръжия са отнети още при привличането му като обвиняем в досъдебното производство, и каквито и документи да са останали в него, той не може да ловува. Същото е и ако му е наложено такова административно наказание. Съмнявам се, при това положение, дали съответния човек би си плащал членски внос и ловен билет за годините, през които е лишен от право, но хора всякакви. А причината за тази каша, по която е зададен въпроса, естествено се крие в абсолютно неадекватните разпоредби в закона и правилника, по-точно, в липсата на разпоредби. По закон никой не е длъжен да уведоми сдружението, и вероятно в полицията си поставят въпроса, като не са длъжни, имат ли право да го направят. Информацията за осъдени лица не е публична, по неизвестни причини, и само определените в закона лица имат достъп до нея, пак по неизвестни причини. Когато приемате член на сдружението, вие не искате от кандидата свидетелство за съдимост, а по друг ред нямате право да се сдобиете с тази информация, Понеже не сте в кръга на лицата, които имат право на информацията, от полицията НЯМА КАК да ви я предоставят. Някакво пълно безумие ! Свидетелства за съдимост се издават при постъпване на работа, но не и при членуване в сдружение, примерно. Изглежда, единствения начин е да поискате декларация за съдимост от този ваш член /за който всички знаят, че е осъждан/, и ако той сам реши да ви даде такава, да го изключите, а ако откаже - пак бихте могли да го изключите. Ако обжалва изключването си в съда, съда може да изиска справка за съдимост. Както казах, пълно мазало в закона по този важен въпрос, както и по мнооого други ...

Link to comment
Share on other sites

Точно такова е положението, както го е разбрал м.Асен.! Единият ловец който е адм.наказан за носене на оръжие в сглобено състояние си донесе свидетелство, че не е осъждан!! Заверил си е картата и билета, а пушката му е при КОС. Е защо да го изключваме ние от Сдружението? На устните доклади на КОС? Както каза Pinus, не сме в хипотезата на чл.23 а от закона. Бозата е много мътна... За осъдените - ще чакаме някой да ни уведоми официално и тогава ще го изключваме и пр. писма до горското. Добре е да ги проговорим тези конкретни случаи - на всички може да се наложи. Ще питаме и Националното сдружение. Нали може да дават методически указания.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...

До колкото съм запознат правото на лов може да бъде отнето за определен период от време. Да станеш ловец не е проблем, ако си осъждан. проблема е в служба кос.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

В Упр.съвет получихме официално писмо - отговор на наше запитване в смисъл " МВР - районно у-ие не е длъжно и няма право да предоставя данни за осъдени или следствени лица на Ловно-рибарските сдружения. Тоест излиза, че при нас ловеца си е законен, а това че няма оръжие ние не го знаем и не би трябвало да ни интересува. Но по този начин се стига да саморазправи м/у "местни величия" и обикновения ловец с помощта на държавни органи и организации. Самите председатели на дружинки нямат информация , че на ловеца му е отнето оръжието по някаква причина. Горе-долу изяснихме темата, но е нужен синхрон м/у Закон, Правилници и МВР - по-точно служба КОС..

Link to comment
Share on other sites

В Упр.съвет получихме официално писмо - отговор на наше запитване в смисъл " МВР - районно у-ие не е длъжно и няма право да предоставя данни за осъдени или следствени лица на Ловно-рибарските сдружения. Тоест излиза, че при нас ловеца си е законен, а това че няма оръжие ние не го знаем и не би трябвало да ни интересува. Но по този начин се стига да саморазправи м/у "местни величия" и обикновения ловец с помощта на държавни органи и организации. Самите председатели на дружинки нямат информация , че на ловеца му е отнето оръжието по някаква причина. Горе-долу изяснихме темата, но е нужен синхрон м/у Закон, Правилници и МВР - по-точно служба КОС..

В този случай, след така полученият отговор от МВР, аз лично ако бях един от въпросните ловци с отнето оръжие живо бих се поинтересувал по какъв начин и като какъв точно многоуважаемият служител на КОС и МВР е изнесъл тази информация очевидно служебна и е предоставил на общото събрание или съвет или каквото там е било мероприятието повдигайки този въпрос.И дали същият не е в някакъв конфликт на интереси споделяйки тази служебна информация веднъж като служител на МВР и втори път поставяйки въпроса за отнемането на документите на въпросните ловци, вече като управлеченски фактор в УС на сдружението :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.