Jump to content

Recommended Posts

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

 

Намалено (Обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 2, т. 3 думата „скитащи” се заменя с „безпризорни”.
§ 2. В чл. 7 се създават ал. 8 и 9:
„(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите изготвя предложенията по ал. 6 и 7 въз основа на мотивирано писмено искане:
1. от ловния съвет - за промяна на границите на ловностопанските райони, стопанисвани от държавните ловни стопанства, дивечовъдните участъци и базите за интензивно стопанисване на дивеча, както и в случаите, когато се променят границите им с ловностопанските райони на ловните дружини; към искането се прилага описание на границите и площите на новите ловностопански райони, изготвено от лице, регистрирано да изработва планове за ловностопански дейности;
2. от съвета по лова към регионалната дирекция по горите – за промяна на границите на ловностопанските райони на ловните дружини; към искането се прилагат:
а) протокол с нотариална заверка на подписите от общото събрание на ловната дружина, съдържащ решение за изменение на границите на района, взето с обикновено мнозинство от членовете на дружината; в случай на промяна на границите на два или повече съседни ловностопански района протоколи се представят и от съответните дружини;
б) становище на Управителния съвет на ловното сдружение по чл. 30, в чийто състав е ловната дружина; в случай на промяна на границите на два съседни ловностопански района, предоставени за стопанисване и ползване на дивеча на различни сдружения, становища се представят и от двете сдружения;
в) описание на границите и площите на новообразуващите се ловностопански райони, изготвени от лице, регистрирано да изработва планове за ловностопански дейности.
(9) В случаите на промяна на границите на ловностопанските райони по чл. 7, ал. 7 сключените договори за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в ловностопанските райони се изменят едностранно от държавното горско стопанство или от държавното ловно стопанство спрямо новите граници.”
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „с площ по-голяма от 100 хектара” се заличават.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Заявлението по ал. 5 съдържа:
1. мотиви за изграждане на базата;
2. капацитет и тип на оградата;
3. координатен регистър на границата на оградата;
4. нотариално заверено писмено съгласие от собственика на 
имота – в случаите, когато имотът не е държавна собственост;
5. становище от държавното горско стопанство/държавното ловно стопанство, че оградената площ е предвидена в действащия ловноустройствен план.”
§ 4. В чл. 9, ал. 19, т. 3 след думата „държавата” се добавя 
„и общината”.
§ 5. Член 9д се изменя така:
„Чл. 9д. (1) Държавното ловно стопанство „Воден - Ири Хисар” съгласно приложение № 2 освен функциите и дейностите по чл. 9, ал. 9 се използва и за държавни представителни нужди и осъществява дейностите по организация на официални мероприятия на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя, както и за научноизследователски и учебни дейности в областта на ловното стопанство.
(2) За държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар” не се провежда конкурс по чл. 9, ал. 12.”
§ 6. В чл. 16, ал. 1 думите „т. 2-7” и запетаята пред тях се заличават.

§ 7. В чл. 22 ал. 9 се изменя така:
„9. Лицата, които не са издържали изпита за придобиване право на лов, могат да се явяват на поправителен изпит през септември. Лицата, които не са издържали поправителния изпит, могат да се явят на изпит след преминаване на нов курс за подготовка.”
§ 8. В чл. 23а, ал. 1, т. 2 думите „две години, смятано от датата на изключването” се заменят с „наказанието”.
§ 9. В чл. 36а, ал. 1, т. 3 съюзът „или” се заменя с „и”.
§ 10. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предоставянето на площи за специализирана фуражна база се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.”
§ 11. В чл. 40, ал. 2 думата „скитащи” се заменя с „безпризорни”.
§ 12. В чл. 43, ал. 3 се създават т. 3 и 4:
„3. лък;
4. пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула.”
§ 13. В чл. 44, ал. 2, изречение второ след думите „дива свиня” се добавя „и сърна”.
§ 14. В чл. 48, ал. 1 след думите „горски стопанства” се добавя „както и ловуването с лък във всички ловностопански райони”.
§ 15. В чл. 54 се правят следните изменения: 
1. Алинеи 6 и 7 се отменят.
2. Алинеи 10 и 11 се отменят.
§ 16. Създава се нов чл. 55:
„Чл. 55. (1) Забранява се ловуването в дните на:
1. избори за народни представители за Народно събрание;
2. избори за народни представители за Велико Народно събрание;
3. избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката;
4. избори за членове на Европейския парламент от Република България;
5. избори за общински съветници за съответния район;
6. избори за кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства за съответния район;
7. национални референдуми.
(2) Забранява се групово ловуване в един ловностопански район повече от два последователни дни седмично.
(3) Забраните по ал. 1 и 2 не се прилагат при провеждане на организиран ловен туризъм.”
§ 17. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „лък или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула”.
2. В ал. 4, изречение първо съюзът „или” се заменя със запетая, а след думата „куршум” се поставя запетая и се добавя „лък или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула”.
3. В ал. 5:
а) в изречение второ цифрата „10” се заменя с „6”, а след думите „ловни кучета“ се поставя запетая и се добавя „включително кучета за откриване на ранен дивеч“;
б) създава се ново изречение трето: 
„При групово ловуване на сърна се забранява използването на ловни кучета.”;
в) досегашното изречение трето става изречение четвърто.
4. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) При улов на дива свиня се забранява използването на касетъчни и стационарни капани, които не са в оградени площи.
(10) Изключения от забраната по ал. 9 се допускат само за опресняване на кръвта на дивечовите популации и улавяне на дивеч за разселване след издаване на заповед ота изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Редът и условията за издаване на заповедта се определят с Правилника за прилагането на закона.”
§ 18. В чл. 65а, ал. 1, т. 2 след думите „Изпълнителна агенция по горите” се поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 19. В чл. 66, ал. 1 след думите „нейните структури” се поставя запетая и се добавя „държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите”.

§ 20. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 12 думата „скитащите” се заменя с „безпризорните”.
2. Създават се ал. 5-11:
„(5) Лицата по ал. 2 при изпълнение на служебните си задължения се легитимират със служебна карта, издадена от съответната регионална дирекция по горите, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
(6) Ловните сдружения по чл. 30, които имат договори за стопанисване и ползване на дивеча, сключват договори с най-малко двама ловни надзиратели.
(7) Ловните сдружения по чл. 30 представят копия от договорите с лицата по ал. 6 в съответното държавно горско стопанство или в държавно ловно стопанство, придружени със заверени копия на дипломите им.
(8) Ловните надзиратели по ал. 6 са лица с лесовъдско образование, които се назначават при условия и по ред, определени с Правилника за прилагането на закона.
(9) За изпълнение на функциите по опазване и охрана на дивеча ловните сдружения по чл. 30 могат да сключват договори и с търговци, притежаващи лиценз по Закона за частната охранителна дейност.
(10) Търговците по ал. 9 трябва да имат сключени трудови договори с лица с лесовъдско образование, като минималният им брой е в съответствие с ал. 6. За сключените договори се уведомява писмено съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство и се представят копия от договора по ал. 9 и от договорите с ловните надзиратели, придружени със заверени копия на дипломите им.
(11) За сключения договор по ал. 9 се уведомява и съответната регионална дирекция по горите.”
§ 21. В чл. 68, ал. 1, изречение първо цифрата „4” и запетаята пред нея се заличават.
§ 22. В чл. 76, ал. 2 след думата „продукти” се поставя запетая и се добавя „както и за обслужващите го дейности”.
§ 23. В чл. 83г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На ловно сдружение, което не изпълни задължението си по 
чл. 30, ал. 7 или по чл. 67, ал. 6 или 9, се спира ловуването със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на оправомощено от него длъжностно лице. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.”
2. Създава се ал. 4:
„(4) На търговец, притежаващ лиценз по Закона за частната охранителна дейност, който сключи договор за опазване на дивеча, без да е изпълнил разпоредбите на чл. 67, ал. 10, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.”
§ 24. В чл. 91а думите „овчарски и” се заличават.
§ 25. Създават се чл. 95б и 95в:
“Чл. 95б. (1) Физическо лице, което наруши забраната по чл. 56, 
ал. 9, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 
1000 до 3000 лв.
Чл. 95в. За други нарушения на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му наказанието е глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.”
§ 26. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 20 след думата „висше“ се добавя „лесовъдско“, а думите 
„в Лесотехнически университет” се заличават.
2. Създават се т. 34-38:
„34. „Пастирски кучета” са кучета, които придружават стадата от домашни животни или единични домашни животни извън населените места.
35. „Безпризорни кучета и котки” са кучета и котки, за които няма видими белези и знаци да са избягали или да са изгубени домашни любимци, като нашийник, видима маркировка и елементи на социализация в поведението.
36. „Научноизследователска дейност в областта на ловното стопанство” е дейност, свързана със създаване на нови научни знания и научни продукти в областта на ловното стопанство.
37. „Учебна дейност в областта на ловното стопанство” е дейност, свързана с обучение на студенти и специалисти в областта на ловното стопанство.
38. „Лък” е всеки лък със сила на опън над 60 либри (27,22 кг) и скорост на изстрел над 190 fps ( 57,92 м/с ) по данни на производителя.”
§ 27. В приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 2.1:

2.1. Групов лов на сърна - от 1 октомври до
31 октомври

2. Точка 3.2 се изменя така:

3.2. Групов лов на дива свиня - от 1 октомври до
31 декември

3. Tочка 3.3 се отменя.
4. В т. 22, в колона три думите „втората неделя на февруари” се заменят с „последния ден на февруари”.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. (1) Дивечовъдните участъци „Студен кладенец” и „Еледжик” се предоставят от съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите на Национално сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” чрез пряко договаряне срещу заплащане на вноска по чл. 53.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват за срок 15 години.
(3) Ползването на дивеча в участъците по ал. 1 се извършва по линия на организиран ловен туризъм и за разселване на дивеч.
§ 29. (1) Стопанство „Кричим” се обособява като дивечовъден участък по реда на чл. 10 и без да са налице условията на чл. 7, ал. 4 и 6 .
(2) Стопанисването и ползването на дивеча в участъка по ал. 1 се предоставя на Националната служба за охрана срещу заплащане на вноска по чл. 53.
§ 30. Сключените договори за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в ловностопанските райони се изменят едностранно от директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство в случаите на промяна на границите на ловностопанските райони по чл. 7, ал. 7.
§ 31. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 61 от 2015 г.), в чл. 49, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „без мечка” се заличават.
2. Точка 2 се отменя.
§ 32. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., 
бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 
2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г. и бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 80а:
„Чл. 80а. (1) Лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, които имат издадено разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях по реда на чл. 80, могат да предоставят огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни цели на физически лица, ловуващи по линия на организирания ловен туризъм, след представяне на валидни ловен билет и разрешение за носене и употреба на съответната категория огнестрелно оръжие, издадени по националното законодателство на съответната държава.
(2) Предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси за временно ползване се осъществява след сключване на договор, в който задължително се посочват идентификационните данни на огнестрелното оръжие, срокът на ползване, проведеният инструктаж за мерките за безопасност и ловностопанският район, в който ще се ползва.

(3) Служител на лицата, стопанисващи дивеча, пренася огнестрелното оръжие и боеприпаси от обекта за съхранение до ловностопанския район по реда на чл. 96, ал. 4 и постоянно съпровожда ловуващото лице.
(4) При предоставянето и връщането на огнестрелното оръжие и боеприпасите се подписва приемо-предавателен протокол.”
2. В чл. 81:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Служителите с контролни функции по опазване на горите и дивеча в Изпълнителна агенция по горите и в нейните структури, в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения, в националните паркове, в учебно-опитните горски стопанства и в ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча могат да съхраняват служебното си огнестрелно оръжие и боеприпаси по постоянен адрес.”;
б) създава се ал. 5:
„(5) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси служителите по ал. 4 подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР или до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, придружено от:
1. копие на разрешението за носене и употреба, получено по реда на ал. 2;
2. декларация, че огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98;
3. съгласие на работодателя;
4. документ за платена държавна такса.”;
в) досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 33. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., 
бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.), в чл. 32 се създава нова ал. 6:

„(6) Министърът на земеделието и храните със заповедта по ал. 1 определя частите от водните обекти, попадащи в границите на държавните ловни стопанства, и сроковете, в които се забранява любителският риболов.”

Законът е приет от 43-ото Народно събрание на ………………...… 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:


(Цецка Цачева)

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА


Предлаганите с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча промени са свързани основно с: подобряването на организацията на ловната площ при обособяване на ловностопанските райони на ловните дружини и на ловностопанските райони на оградени площи; уеднаквяването на правилата, осигуряващи упражняването на правото на лов; намаляването на сроковете за групов лов; въвеждането на възможност за групов лов на сърна, и не на последно място -въвеждането на задължение за ловните сдружения да осигурят охрана и по-добър контрол в районите, които стопанисват.
Съгласно разпоредбата на чл. 7 от Закона за лова и опазване на дивеча към настоящия момент границите на ловностопанските райони се определят със заповед на министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. С цел засилване на стабилността и гарантиране в най-висока степен на интересите на ловците, при промяна на границите на ловностопанските райони, в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча подробно е разписана процедурата и необходимите документи при промяна на границите на районите. Предвижда се съветите по лова да определят кои граници да бъдат променяни по предложение на управителните съвети на ловните сдружения. По този начин ще бъде прекратена практиката на оказване на опити за въздействие върху директорите на държавните горски и на държавните ловни стопанства при промяна на границите на ловностопанските райони на ловните дружини.
От друга страна, с цел да се създаде необходимата законова основа за промяна само в изключителни случаи на границите на държавните ловни стопанства, в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча е предвидена възможност промяната да се извършва след решение на Ловния съвет към Изпълнителната агенция по горите. 
С цел регламентиране на по-строг режим при изграждането на оградени площи, в чл. 8 се въвеждат допълнителни изисквания към стопанисващите дивеча при подаване на заявлението в Изпълнителната агенция по горите. Предвидени са и изискуемите документи.

В законопректа за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча е въведено изискването ловните сдружения да сключват договори с ловни надзиратели. По този начин ще бъде завишен контролът върху дейността на ловните дружини и ще се осъществява по-ефективна охрана на дивеча в ловностопанските райони, предоставени за стопанисване и ползване на дивеча на ловните сдружения.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча предвижда забрана за използването на капани за улов на дива свиня извън оградените площи. По този начин ще се намали значително създаденото през последните години обществено недоволство и ще се допринесе за общата политика на хуманно отношение към животните.
С цел изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 12 и 16 от Директива 1992/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна (по отношение на кафявата мечка), и във връзка с вече поетия от българската страна ангажимент за привеждане на Закона за лова и опазване на дивеча в съответствие с европейското законодателство е предвидена пълна забрана за ловуване на кафява мечка в страната. Във връзка с уеднаквяване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за биологичното разнообразие законопроектът предвижда издаването на разрешително за отстрел на мечка да бъде извадено от Закона за лова и опазване на дивеча и да бъде вменено като задължение на министъра на околната среда и водите. 
Друга промяна в законопроекта е свързана с разрешените средства за ловуване. Дава се право ловуването да се извършва, освен с гладкоцевно или нарезно огнестрелно ловно оръжие, и с пневматично оръжие и лъкове. 
Създава се възможност лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, които имат издадено разрешение за съхранение на ловно оръжие и боеприпаси, да могат да го предоставят за ловни цели на физически лица, ловуващи по линията на организирания ловен туризъм, след представяне на валиден билет и разрешение за носене и употреба на съответната категория ловно, огнестрелно оръжие. Облекчава се режимът за съхранение на служебното огнестрелно оръжие от служителите с контролни функции, които ще могат да го съхраняват по постоянен адрес. 
Проектът за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча предвижда регламентирането на груповия лов на сърна, поради увеличения запас от този вид през последните години. При провеждането на този вид лов се предвижда забрана за използването на кучета.

Предвидено е и уеднаквяване на срока за групово ловуване на дива свиня както в заградените площи, така и на свобода, и въвеждане на забрана за групово ловуване на дивата свиня след 31 декември, което изискване е съобразено с биологията на вида.
Направените изменения и допълнения в Закона за лова и опазване на дивеча целят да бъдат преодолени недостатъците на действащата до момента нормативна уредба, рефлектиращи върху ползването и стопанисването на дивеча в ловностопанските райони на ловните дружини, както и опазването на кафявата мечка и привеждането на този закон в съответствие с европейското законодателство.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)
 
 
 
Link to post
Share on other sites

Инж. Васил Василев за промените в ЗЛОД

23.08.2017 - 16:43
DSC03135.jpg?itok=J0UsANMJ

 

В горещите августовски дни в кабинета на Васил Василев е още по-горещо и напрегнато. Поради спряната регистрация новото ръководство работи в рамките на приетите от предишния УС предложения за промени в закона. 

 

При какви условия работите г-н Васил Василев?

В момента  новоизбраното ръководство на организацията в лицето на УС и неговият председател в значителна степен  е огранечно във възможностите си за активно представителство на организацията пред съответните институции в лицето на Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделие, храни и гори, Министерски съвет, Народно събрание. Правомощията ни са силно ограничени поради спирането на регистрацията с внесената искова молба. Това не позволява да се легитимираме като представляващи  организацията. В тази ситуация нямаме възможност да работим извън рамките на вече приети от  досегашния УС предложения за промяна в закона. Отказът от вписване може да създаде изключително сериозно сътресение и невъзможност по адекватен начин ръководството на Националната организация да защити интересите на ловците, именно поради това, че ние не можем да работим в рамките на своите пълни правомощия. Нямаме свободата да водим преговори, да правим отстъпки, да изискваме нещо допълнително, именно защото не можем да се легитимираме.

Каква позиция ще защитавате при тези условия?

Изготвянето на промените в закона бе един доста дълъг процес, който отне близо две години. Катализатор  на този процес беше проведеният от Националната организация протестен митинг-шествие през месец юни 2015. Работата по промените започна няколко месеца по-рано. В крайна сметка имаме един законопроект, който беше спрян преди второ четене в пленарна зала, въпреки че беше приет на второ четене в Комисията по земеделието и храните на 43-тото Народно събрание. В момента сформираната работна група е взела съвсем резонно като база изготвения законопроект, от една страна поради прекалено краткия срок за приключване на работата си – едва един месец, и от друга страна този проект беше изготвен на база задълбочени обсъждания на различни инстанции. Искам да кажа, че така предложеният законопроект не решава категорично нито един от наболелите проблеми на ловното стопанство на страната, но въвежда регулация по отношение на някои  остри проблеми, свързани с лова, стопанисването и ползването на дивеча. Едно от основните неща, които законопроектът цели е да създаде нормативно основание за разработване на Стратегия за развитие на ловното стопанство в България. В тази връзка и в този формат, в който е създадена съответната работна група, включително и краткия срок, който беше даден да приключи своята работа не предполага някакви драстични отклонения от вече обсъдените и приетите в Комисията  по земеделието и храните текстове.

В рамките на тази работна група успяхме да защитим някои от нашите позиции като например: правото си да обжалваме заповедите на министъра на заемеделието, храните и горите, с които определя границите на ловните райони; правото на кандидат ловците да се явят на поправителен изпит, да не се заменя термина „скитащи” кучета с „безпризорни”, което щеше да блокира регулирането на този вид хищник; ловните дружини, които желаят да учередят ловно сдружение да бъдат с обща граница, за да се прекрати безпринципното делене на дружинки и сдружения в следствие на административен или друг натиск; отхвърлихме забраната за ловуване по време на избори и референдуми, както и редица други необосновани предложения на участници в работната група.

Факт е, че има наши предложения, които ние като Национална организация отстоявахме, но не бяха приети. Основния проблем, който ние виждаме е императивното задължение ловните сдружения на абсолютно безпринципна основа да назначават по двама ловни надзиратели. Още повече, че внесените промени, освен това императивно задължение, не гарантират някаква защита на лицата, извършващи тази охрана. Включително думата „ловен надзирател”, която ние народостно сме възприели, не е припозната от закона, като  термина, който е записан там е за „лица по охрана на дивеча”.  Нашето принципно противоречие с този текст е не защото ловните сдружения отказват да поемат отговорност да охраняват самостоятелно дивеча, а защото не може държавата да определя със задължителен характер щатната структура на едно сдружение, както да вменява на неправителствени организации, каквито са ловните сдружения, охранителни функции. Тоест да изисква от тях да преследват въоръжени хора през нощта. Не може държавата да абдикира от това свое задължение за опазване сигурността на нацията и опазване на нейните природни ресурси като прехвърли изцяло тази отговорност на ловните сдружения. Може би основният мотив на Изпълнителна агенция по горите, когато преди две години направи това предложение, беше да се създадат икономически критерии, които да принудят малките и финансово неефективни като структури сдружения, с по 2-3-4 дружинки, да се обединяват, за да може стопанисването на дивеча да бъде изведено на едно по-високо ниво.  Според мен този проблем би могъл да бъде решен чрез непрекъснат текущ контрол по изпълнение на ловностопанските мероприятия и върху дисциплината при ползване на дивеча. Това е нещо, което приветстваме. Но не приемаме по такъв начин да ни бъдат вменявани императивни  задължения по охрана. За съжаление в проведеното гласуване в работната група предложението за назначаване на лицата по охрана на дивеча беше подкрепено с 8 гласа от 11 присъстващи и на практика то ще стане част от предложението на Министерския съвет.  Постигнахме поне тази разпоредба да има отлагателно действие и да влезе в сила от 01.01.2019 г. както и цялата вноска за стопанисване на дивеча да остане в ловните сдружения, което ще им осигури част от необходимото финансиране и ще им даде достатъчен времеви прозорец за изпълнение на това изискване, ако бъде прието на второ четене в Народно събрание.

Подобен е и случая със сроковете за групово ловуване на дива свиня и водоплаващ дивеч. Искам да кажа, че намаляването на срока за групов лов на дива свиня до 31 декември и изравняването му със срока, в който могат да се провеждат гонки в ловни огради е част от законопроекта и не е разглеждано като нов момент. Това беше също част от политиката на Националната организация през последните две години и имаше основно за цел, чрез изравняването на сроковете за ловуване в оградите и в свободните площи да се пресекат практиките за обездивечаване на огромни площи чрез улова на жив дивеч с капани. Що се отнася до удължаването на срока за ловуване на водоплаващия дивеч считам, че нещата са много по-сериозни. В предишния парламент успяхме да осигурим подкрепа и удължаването беше прието на второ четене в Комисия по земеделието и храните. Но тази промяна е пряко свързана със задължението на страната за спазване на европейското законодателство и по-специално Директивата за птиците. Ако преди извършване на тази промяна ние не разполагаме с доклад от научно призната организация, която да потвърждава, че с удължаването на сроковете за ловуване няма да нарушим разпоредбите на Директивата има реален риск Европейската комисия да стартира наказателна процедура срещу България и да се въведе тотална забрана за лов на водоплаващ дивеч за значителен период от време. Или както казва народа „Вместо да изпишем вежди да извадим очи...”. Това е и основната причина, още на своята първа среща, работната група да отхвърли предложението за удължаване на срока за ловуване на водоплаващ дивеч.

Има и редица други промени, които не намериха място в този законопроект, въпреки че са важни и следва да намерят решения.

Така или иначе, може би правилният подход и правилният момент трябва да бъде разработването на Стратегия за развитие на ловното стопанство. Стратегията следва  да очертае дългосрочна визия за развитие на сектора, за не по-малко от 15 годишен период. Да се надяваме, че ако бъде приета тази стратегия, правителствата  през тези години ще я реализират като политики и ще обезпечат нейното изпълнение. Нагласата на Министерството на земеделието, храните и горите е след приемането на стратегията да се изработи принципно нов закон за лова, който да гарантира изпълнението й.

На този етап Националната организация застава на позиция, която изцяло съвпада с политиката, водена от предишния Управителен съвет през последните две години във връзка с всичките стъпки по изменение на действащото законодателство. Работата по закона не се изчерпва с изготвянето на доклад от тази работна група – тя тепърва започва. Като организация трябва да обединим усилията си, както при общественото обсъждане на законопроекта, така и при осигуряване на политическа подкрепа за текстовете, които са важни за нас в Народно събрание.

Призовавам всички членове на ръководствата на ловните сдружения да подкрепят усилията ни за прокарване на промени в Закона за лова и опазване на дивеча, които в максимална степен да защитят интересите на българските ловци, защото от разделянето на „лагери” печелят единствено нашите опоненти.

 

Източни на информацията : http://http://www.divoto.bg/inz-vasil-vasilev-za-promenite-v-zlodwww.divoto.bg

Link to post
Share on other sites

Понеже много се спекулира по темата, кой-какви интереси е защитавал...

Да се знае от първоизточника, не че спекулациите ще спрат, но все пак всеки, след като е информиран, може да прецени сам за себе си, как стоят нещата.

Популизма и демагогията си мислех, че са останали в миналото, ама явно съм се объркал...

Един собственик на "ловен" интернет сайт, след като не успя да прокара интересите си и да помогне на подкрепяната от него кандидатура за председател на НЛРС-СЛРБ, сега се опитва да дискредитира законно избрания нов председател на националната ловна организация. Няма да успее, но поне се старае момчето, млад е и е ентусиазиран, ама само с гол ентусиазъм и интернетски плам ще му е трудно !

Най-много да се изложи отново, но това няма да му е за първи нито за последен път... 

Прави ми впечатление, че много хора му се "връзват" на манипулациите и не разбират как ги използва за лични користни интереси. Ама то си е за тяхна сметка !

Link to post
Share on other sites

Здравей колега, днес в divoto.bg e публикувано едно писмо от името на В.Василев до г-н Министъра на МЗХГ.

Вероятно ще представлява интерес на пишещтите тук да го прочетат!  

Link to post
Share on other sites

Нямах намерение да качвам това писмо, за да не изглежда, че ползваме същите похвати, като ''администратора'' от другия форум, ама щом настояваш...

Тези факти са извести на много хора, но не правеха впечатление на масовия потребител в ловните форуми. Много други нелицеприятни неща има около въпросното лице, ама ще му гледаме сеира още малко...:)

 

Васил Божидаров Терзийски

НЛРС-СЛРБ1.jpg

НЛРС-СЛРБ.jpg

Link to post
Share on other sites

За съжаление, поредната държавно-политическа помия, която ще се излее върху обикновения ловец!

Мутрите ще продължат да заграбват дивеч, да ловуват по техния начин, а едно хубаво компромисно предложение ще се опорочи и измени в ущърб на хората, повдигнали глава срещу неправдата... „Случаен пропуск“, за малко да повярвам.

Link to post
Share on other sites

 Интересни неща стават в живота на ловеца в България. Толкова ловни форума се нароиха  и всеки с претенцията че защитава интересите на обикновения ловец. Хайде де. Аз твърдя, че защитават само собствените си интереси. Какво имам в предвид. Защо нито един от администраторите не покани тези хрантутняци от СЛРБ да изкажат свободно своето мнение в интернет - пространството????? Защо всеки поотделно използва своя авторитет и ловува където си иска  ,та даже и в ловните стопанства издържани от парите на ловците, а ние с гайдите им плащаме мурафета ?????Защо нито един  от велможите от "Витошка" не се осмели да каже истината   ----  е ли е легитимно сегашното ръководство или не е ???? Защо тези хубавци "управляващи ни", като виждат че "гората се клати", сигурно има защо , не обяват един националин протест ,с който да заявиме нашата ясна позиция ?????? Или ги е страх че протеста може да се обърне срещу тях. Толкова ли са тъпи та не виждат ,че само явната "силова" позиция може да ни защити ???? Или всички се кланят и треперят  пред  зелените тъпоглави човеченца????А те ни го набутват непрекъснато. И Вие г-н Генов какво правите в пътя към обединението ??? Знам че конкуренцията в случая е решаваща , но не говорете от името на другите а само от Ваше име. Нищо нямам към Вас но знайте че най лесно се управлява разединена гилдия.

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.